Emri i Lëndës : Hyrje në Sociologji
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
SOC 101-1 C 1 3 0 0 3.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Programi i lëndës “Hyrje në Sociologji” përmban një tërësi konceptesh, njohurish dhe vlerash, të lidhura logjikisht me njëra-tjetrën për të interpretuar më mirë dukuritë, proceset dhe tendencat e zhvillimit të shoqërisë bazuar në analizën sociologjike. Studenti do të njihet me metodat e ndryshme kërkimore, ku përfshijmë eksperimentin sociologjik, anketat, intervistat, vëzhgimin sociologjik etj. Studimi shkencor duhet të analizojë kontekstin kulturor duke i kushtuar vemendje të vecantë simboleve, normave, materiales, subkulturës, kundërkulturës, etnocentrizmit, ksenocentrizëm, relativitetit kulturor, shoqërizimit etj. Ndër konceptet kryesore që do të shtjellohen në kuadrin e këtij programi janë: faza të procesit të shoqërizimit, devianca, dallimi gjinor, shtresimi ekonomik, familja, raca, etnia, pakica kombëtare, diskriminimi racor ose etnik, feja. Lënda do paraqesë një pasqyrë të gjerë të funksioneve sociale dhe ideologjive si, fe botërore, shekullarizim, fondamentalizëm, karakteristika të punës në vendet më të industrializuara, urbanizim, metropol, megalopolis, zonë urbane, xhentrifikim, lëvizshmëri shoqërore individuale, lëvizshmëri shoqërore strukturore, shoqëri tradicionale, shoqëri moderne, shoqëri pasmoderne etj
Objektivat 1. t’u ofrojë studentëve aftësitësimin intelektuale për të analizuar dukuritë, proceset e zhvillimet më të rëndësishme të shoqërisë; 2. të ketë njohuri bazë të kërkimit shkencor soasior dhe cilësor. 3. të kultivojë aftësitë për t’u angazhuar në zgjidhjen praktike të problemeve të ndryshme shoqërore që kanë të bëjnë me individin, me grupime shoqërore të caktuara ose me gjithë shoqërinë; 4. të rrisë vetëdijen dhe përkushtimin për respektimin e vlerave, normave kulturore e ligjore si kusht i domosdoshëm për bashkëjetesën në shoqërinë bashkëkohore dhe të impenjohet në promovimin e tyre
Programi i Lëndës
JavaTema
1Sociologjia: Probleme dhe Prespektiva
2Kultura dhe shoqëria Shoqërizimi dhe periudhat e jetës
3Korformiteti dhe shmangia Përkatësia gjinore
4Statikifimi dhe struktura klasore
5Etniteti dhe raca Grupet dhe organizatat
6Politika, qeveria, dhe Shteti Lufta dhe ushtria
7Farefisnia, martesa dhe familja Feja
8Provimi Gjysmë-Final
9Edukimi komunikimi dhe media Puna dhe jeta ekonomike
10Globalizimi
11Urbanizimi Modern Popullsia, shëndeti dhe plakja
12Revolucionet dhe lëvizjet sociale Ndryshimi social në të shkuarën, sot, në të ardhmen
13Metodat e Studimit
14Zhvillimi i teorisë sociologjike
15Përsëritje e lëndës
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti duhet të këtë kuptuar kompleksitetin e realitetit shoqëror nëpërmjet udhëzimit të literaturës shkencore
2Të ketë rezauruar mënyrat operative si dhe metodat emprike te implementitmit ideologjik
3Të jetë I aftë së ingterpretojë tekste të kontekstit sociologjik
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize420
Projekte00
Projekte semestrale15
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 122
Gjysmë finale 100
Provimi final 11515
Të tjera 11010
Ngarkesa totale e orëve 103
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.12
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)