Emri i Lëndës : Reklama dhe Promocioni
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 569-1 D 3 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs i ofron studentëve një mundësi për të kuptuar reklamimin dhe mënyrat e tjera të komunikimit masiv. Në këtë kurs do të analizojmë gjithashtu dhe përdormin e reklamave dhe promocioneve në media.
Objektivat Gjatë këtij kursi studentët do to paraqiten me modelet e ndryshme të reklamave dhe përdorimi i tyre. Gjithashtu ato do të njëhen në mnënyrë të detajuar rreth rolit të promocioneve nga kompanitë e ndryshme.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Konceptet bazë të reklamës dhe promocionit, historiku dhe përkufizimet kryesore. Prezantimi i literaturës dhe burimeve bazë të lëndës, prezantimi i syllabus dhe mënyrës së vlerësimit.
2Hyrje në strategjinë e komunikimeve të integruara të marketingut
3Roli i komunikimit të integruara në procesin e marketingut
4Organizmi i reklamës dhe promocionit; roli i agjenisve të reklamës dhe aktorëve të tjerë të komunikimit të martketingut
5Sjellja e konsumatorëve; Procesi vendimmarrës te konsumatorët dhe hierarkia e nevojave
6Përcaktimi i objektivave dhe buxhetimi i planit të promocionit
7Planfikimi dhe zhvillimi i strategjisë kreative në reklamë dhe promocion
8Provim Gjysmëfinal
9Vënia në zbatim e strategjisë krative dhe metodat e vlerësimit
10Strategjia dhe planifikimi i medias
11Marketingu i drejtpërdrejtë
12Reklama dhe promocioni në internet dhe mediat interaktive
13Matja e efektivitetit të programit promocional
14Aspektet etike të reklamës dhe promocionit
15Reklam dhe promocioni në kontestin ndërkombëtar
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Kjo lendë do t'i mundësojë studentëve njohuritë bazë mbi reklamën dhe promocionin
2Studentët do të përvetësojnë njohuri mbi komunikimin e integruar dhe aplikimin e reklamës në përputhje me këtë koncept
3Studentët do të përfitojnë njohuri mbi sjelljen e konsumatorëve, procesin vendimmarrës te konsumatorët dhe hierarkinë e nevojave
4Studentët do të jenë në gjendje të hartojnë dhe zbatojnë planin e reklamës dhe promocionit
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale130
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 100
Gjysmë finale 11414
Provimi final 13030
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)