Emri i Lëndës : Historia e Integrimit dhe Institucionet e BE-së
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PIR 301-1 D 6 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë fokusohet në historinë e integrimit evropian që nga periudha e pasluftës së parë botërore e deri në ditët tona. Lënda do të trajtojë me detaje themelimin e tre komuniteteve të para evropiane, traktatet dhe valët e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Një tjetër pikë e rëndësishme do të jetë edhe trajtimi i pozcionimit të vendeve anëtare të BE-së ndaj zgjerimeve të reja si dhe ndaj vendimeve të traktateve.
Objektivat Studentët do pajosenme njohuri rreth zhvillimit të BE-së nga fillimet e saj e deri në ditët tona. Ata do të jenë aftë të analizojnë politikat e shteteve anëtare në periudha të rëndësishme të zhvillimit të Bashkimit Evropian.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Evropa midis dy luftrave botërore
2Evropa pas Luftës së dytë Botërore
3Plani Marshall dhe ndikimi i tij
4Evolucioni institucional i komuniteteve evropiane
5Sistemi institucional aktual
6Aktet juridike te Komunitetit Evropian
7Gjykata e Drejtesise e komunitetit Evropian / Gjykata e Shkallës së Parë
8Provim Gjysmëfinal
9Valët e zgjerimit të Komunitetit Evropian
10Charle De Gaulle dhe politikat e tij ndikuese në Komunitetin Evropian
11Traktatet e Bashkimit Evropian
12Komuniteti si njësi dhe person juridik ndërkombëtar
13Evropa pas vitit 2000
14Traktati i Lizbonës dhe sfidat që e shoqëruan
15E ardhmja e Bashkimit Evropian
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të përvetësojnë njohuri mbi termat bazë të procesit të integrimit në strukturat Euro-atlantike
2Studentët do të përvetësojnë njohuri mbi organizimin dhe funksionimin e institucioneve Euro-atlantike
3Studentët do të njohin nga afër etapat e procesit të integrimit nëpër të cilat ka kaluar Shqipëria
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize110
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)