Emri i Lëndës : Praktikë profesionale
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 307-1 E 5 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Studentët, gjatë praktikës profesionale mbështeten dhe udhëhiqen nga një këshilltar i përcaktuar nga departamenti.
Objektivat Praktika profesionale synon përgatitjen profesionale të studentëve në fushat që ata dëshirojnë brenda linjës së shkencave të komunikimit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Plani i punës semestrale në kuadër të projektit të vendosur si detyrim për shlyerjen e lëndës
2Metodat e përcaktimit tëmës
3Konsulta me studentët
4Konsulta me studentët
5Konsulta me studentët
6Konsulta me studentët
7Konsulta me studentët
8Konsulta me studentët
9Konsulta me studentët
10Konsulta me studentët
11Konsulta me studentët
12Konsulta me studentët
13Konsulta me studentët
14Prezantim i projekteve studentore
15Prezantim i projekteve studentore
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 130
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final30
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final70
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 0300
Gjysmë finale 000
Provimi final 13030
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 120
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.8
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)