Emri i Lëndës : Gazetari Ekonomike
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 213-1 B 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Gazetaria Ekonomike është një lëndë që do t’i mundësojë studentëve njohjen e koncepteve baze të Makroekonomisë dhe Mikroekonomisë, të cilat janë të domosdoshme për çdokënd që merret me gazetari ekonomike por edhe për formimimin e përgjithshëm të tyre
Objektivat Lënda synon që me njohuritë e përcjellura për konceptet bazë si edhe angazhimin nëpërmjet projekteve (praktikës), të zhvillojë aftësitë e studentëve për të pasur një këndvështim objektiv dhe të pavarur në raport me zhvillimet makro dhe mikro në përgjithësi. Pasja e këtyre njohurive bën që ata që orientohen më mirë në tregun e punës, por edhe në jetën e përditshme.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Sistemet ekonomike
2Buxheti- Të raportosh mbi buxhetin
3Financat Publike
4Prodhimi i Brendshëm Bruto- Përgatitja e një lajmi mbi PBB-në
5Papunësia dhe Inflacioni
6Krizat
7Sistemi bankar
8Provim Gjysmëfinal
9Raportimi mbi tregjet financiare
10Tregtia ndërkombëtare
11Tregu i sigurimeve
12Kërkesa, Oferta dhe Ekuilibri i Tregut-Raportimi mbi tregjet
13- Çmimi dysheme- Çmimi tavan
14- Monopoli- Oligopoli - Autoriteti i Konkurrencës
15Energjia- Hidrokarburet
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të marrin njohuritë bazë të raportimit rreth fushës së ekonomisë.
2Studentët do të jenë të aftë të përdorin sa më mirë burimet e informacionit, të ndërtojnë dhe analizojnë ngjarje me karakter lajmor rreth fushës së ekonomisë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte330
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 300
Gjysmë finale 12020
Provimi final 14040
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 136
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.44
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)