Emri i Lëndës : Komunikimi Organizativ
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 351-1 D 5 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Komunikimi organizativ është fushë studimi e cila merret me bashkëveprimin, koordinimin dhe marrëdhënieve mes individëve në një grup, kompani apo organizatë. Më tej shqyrtohen disa kuptime themelore të sjelljes organizative. Ajo paraqitet sot një fushë dijesh e kërkimi ndërdisiplinar, që i dedikohet kuptimit dhe menaxhimit më të mirë të njerëzve në punë. Shtjellohen konceptet e organizatës, strukturës, organizimit, planifikimit, motivimit, vlerave, etikës dhe vlerësimeve, të gjitha në funksion të sjelljes organizative, ku, natyrisht, fokusimi është tek kontributi i komunikimit organizativ. Gjatë këtij kursi jepet mundësia që studentët, nga këndvështrimi i punonjësit të medias, ta shohë efektivitetin e organizatës punuese të lidhur me komunikimin nga niveli individual, grupor, tek ligjërimi në publik si dhe ai lloj komunikimi që rezulton efektiv në zgjidhjen e problemit dhe marrjen e vendimit, në nivel organizate.
Objektivat Kjo lëndë do të ndihmojë studentët që: - të pasurojnë njohjen për organizatat si dhe eksperiencën e studentëve si anëtar i një organizate - të zhvillojnë cilësitë komunikuese që janë të rëndësishme për veprimtarinë në organizatë - të mësojnë teknikat dhe specifikat e komunikimit në grup dhe marrëdhëniet mes liderit dhe anëtarëve, mënyrës së përcjelljes së mesazheve, motivimit në organizatë - të mësojnë sesi mund të kalojnë momentet e krizës së meaxhimit të një grupi apo edhe kompanie - të zhvillojnë vlerat e etikës, qëndrimet profesionale dhe aftësitë personale të nevojshme për përgatijen e tyre si specialistë të komunikimit në organizatë.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Konceptet dhe teoritë e komunikimit organizativ. Prezantimi i literaturës dhe burimeve bazet të lëndës, prezantimi i syllabus-it dhe i mënyrës së vlerësimit.
2Komunikimi dhe funksionet e tij organizative. Struktura e komunikimit organizativ.
3Teoritë mbi organizatën dhe menaxhimin organizativ. Teoritë e kulturës organizative-Pacanowsky.
4Kontrolli kulturor, diversiteti dhe ndryshimi.
5Marrëdhëniet në grup. Marrëdhëniet lider-staf.
6Pushteti dhe motivimi në organizatë.
7Qasjet dhe prirjet e komunikimit organizativ.
8Provim Gjysmëfinal
9Vlera, etika dhe vlerësimet në organizatë.
10Konflikti në organizatë dhe menaxhimi i krizës
11Komunikimi strategjik.
12Komunikimi në organizatën mediatike. Struktura, hierarkia, format funksionale dhe prirjet.
13Komunikimi në mediat e centralizuara të periudhës komuniste.
14Komunikimi organizativ i zyrave të shtypit.
15Varësia e komunikimit brendaredaksional nga ndryshimet e marrëdhënieve me grupet e interesit.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të njohin teoritë kryesore mbi organizatën punuese, strukturën, organizimin dhe planifikimin e saj, në interes të zhvillimit të aftësive të tyre menaxheriale & lidershipit, për kuptime të thelluara komunikative të sjelljes organizative;
2Të jenë të aftë orientohen për të dalluar diferencat individuale të sjelljeve njerëzore, kushtëzimin e tyre nga tipi i personalitetit, bota motivacionale, sistemi i vlerave që krijohen në kuadrin e organizatës dhe reflektime të tyre në sjelljen organizative;
3Të jenë të aftësuar me shprehi praktike për zhvillimin me sukses të komunikimit në organizatë punuese, për komunikimin në grupet dhe formimin e ekipet;
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)