Emri i Lëndës : Elementët e komunikimit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 204-1 A 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Gjatë këtij kursi studentët do të kenë mundësinë të mësojnë dhe të aplikojnë, në jetën e tyre të përditshme, principet a komunikimit ndërpersonal. Mënyra e të shprehurit është e bazuar ne faktorë psikologjik, social, kulturor dhe gjuhësor me anë të cilës ata komunikojnë. Vëmëndje e madhe i është vendosur perceptimit midis njerëzve, dinamikës ndërpersonale, dëgjimit dhe simboleve verbale ose vizuale.
Objektivat Ky kurs kërkon ti japë një kuptim më të gjërë studentëve në komunikim a tyre të përditshëm. Ata do të jenë në gjëndje të përvetësojnë aftësitë e tyre komunikuese personale ose ndërpersonale.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në Elementët e Komunikimit.
2Modelet e Komunikimit.
3Principet dhe Proçeset e Komunikimit.
4Koncepti i Vetvetes.
5Karakterisitkat e Konceptit të Vetvetes.
6Të Ndryshosh Konceptin e Vetvetes.
7Mënyrat që të Mund të Ndryshojmë Përshtypjet.
9Procesi i perceptimit.
10Saktësia dhe Pasaktësia e Proçesit të Përceptimit.
11Roli i Kulturës në Shoqëri.
12Roli i Emocioneve në Shoqëri. Të Menaxhosh Emocionet e Këqia.
13Natyra dhe Impakti i Gjuhës. Përdorimi dhe Abuzimi i Gjuhës. Vazhdimi i Principeve të Gjuhës.
14Karakteristikat e Komunikimt Joverbal. Modelet e Komunikimit Joverbal.
15Elementët e prçesit të të Dëgjuarit. Modelet e Proçesit të të Dëgjuarit. Elementët e Proçesit të të Dëgjuarit.
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të rrisë botëkuptimin e studentëve dhë të përmirësojë, dhe përdorë aftësitë e nevojshme për tu bërë një komunikues i aftë ndërpersonal.
2Studentët do të jenë të aftë të kuptojnë mënyrat e komunikimt personal
3Studentët do të jenë të aftë të kuptojnë mënyrat e komunikimt ndërpersonal
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize420
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 000
Gjysmë finale 12020
Provimi final 12929
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)