Emri i Lëndës : Teoritë e Komunikimit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 102-1 A 2 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë i kushtohet faktorëve psikologjikë, socialë, kulturorë e linguistikë të cilët ndikojnë në bashkëveprimin ndërmjet personave. Kjo lëndë është kompozuar të ndihmojë studentët të përmirësojnë komunikimin e tyre personal dhe profesional.
Objektivat Lënda synon të ndihmojë në kuptimin e vecorive të 31 teorive aktuale të përdorura në procesin e komunikimit. Të nxis aplikimin e teorive jashtë auditoreve të mësimit. Të nxis dhe zhvillojë aftësitë e kërkimit dhe analizës.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Të flasësh për teorinë- Përqasja objektive dhe përqasja i interpretuese. Klasifikimi i teorive të komunikimit. Prezantimi i literaturës dhe burimeve bazë të lëndës, prezantimi i syllabus dhe mënyrës së vlerësimit.
2Hartëzimi i territorit. Shtatë tradita në fushën e teorive të komunikimit. Përqasja e Robert Craig mbi shtatë traditat.
3Komunikimi ndërpersonal. Ndërveprimi Simbolik. Menaxhimi i koordinuar i kuptimit.
4Teoria e depërtimit social. Teoria e përpunimit të informacionit social. Pikëpamja ndërvepruese.
5Teoria e gjykimit social. Teoria e disonncës konitive.
6Komunikimi Publik dhe në grup. Komunikimi organizativ. Përqasja kulturore ndaj organizatave. Teoria kritike e komunikimit në organizata.
7Retorika- Paradigma narrative.
8Provim Gjysmëfinal
9Komunikimi masiv. Ekologjia e mediave.
10Teoria e kultivimit.
11Teoria përdorim dhe kënaqësi.
12Teoria e përcaktimi të axhendës.
13Teoria e përshtatjes së komunikimit.
14Linja të përbashkëta në teoritë e komunikimit.
15Prezantim projektesh
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Në përfundim të kësaj lënde studentët do të jenë në gjendje të njohin teoritë kryesore të komunikimi
2Studentët do të përvetësojnë njohuri mbi evoluimin e teorive të komunikimit në kohë dhe konceptet e reja të komunikimit
3Studentët do të përfitojnë njohuri të nevojshme për të klasifikuar, analizuar dhe vlerësuar dobishmërinë e teorive të komunikimit.
4Studentët do të jenë në gjendje të aplikojnë njohuritë e marra rreth teorive të komunikimit në projekte dhe studime kërkimore
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 129
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.16
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)