Emri i Lëndës : Shtypi i Shkruar dhe Online
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 252-1 D 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda ofron një përmbajtje të zgjeruar mbi shtypin e shkruar dhe atë online. Në këtë kurs do të trajtohen në mënyrë të detajuar zhanret kryesore të gazetarisë, si dhe sfidat e shtypit tradicional përballë medias online. Cilat janë karakteristikat kryesore të shtypit shqiptar? Cilat janë sfidat e medias tradicionale në erën e zhvillimeve të vrullshme teknologjike? A do t’i mbijetojë shtypi medias online? Shtypi i shkruar përballë medias online do të jetë në fokus të këtij kursi.
Objektivat Në këtë kurs synohet që studentët: - Të kuptojnë dhe njohin të gjitha zhanret e gazetarisë tradicionale. - Të njohin dhe zhvillojnë njohuritë e tyre mbi zhvillimet e vazhdueshme të medias online. - Të aftësohen mbi mënyrat e përcjelljes së informacionit nëpërmjet shtypit të shkruar dhe medias online. - Të konceptojnë më qartë sfidën midis medias tradicionale dhe asaj të re.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Historiku i shtypit të shkruar- Të dhëna për pamfletin- Dallimi midis polemikës dhe pamfletit
2Zhanret në shtypin e shkruar - Diskutim mbi zhanret; Reportazhi, Përshkrimi
3Zhanret në shtypin e shkruar - Diskutim mbi zhanret; Editoriali, Komenti dhe Artikulli publicistik
4Historiku i internetit- Lindja dhe konsolodimi si medium i komunikimit
5Të kuptojmë mediat e reja
6Audiencat- Mediat onine dhe tranformimi i rolit të audiencave
7McLuhan dhe determinizmi teknologjik
8Provim Gjysmëfinal
9Gazetaria qytetare
10Politika ekonomike e mediave te reja
11Vizualiteti dhe vizibiliteti dixhital
12Etika në mediat e reja- Sfidat dhe dilemat etikë të mediave online
13Mediat e reja dhe Identiteti
14Marketingu dhe Marrëdhëniet Publike në mediat e reja
15Mediat e reja dhe kultura e pjesëmarrjes
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri mbi shtypin dhe median online.
2Studentët do të jenë të aftë të dallojnë dhe përgatisin lajme për t’i publikuar në gazeta, revista dhe faqe interneti.
3Studentët do të jenë në gjendje të diskutojnë e të mbrojnë mendimet dhe idetë e tyre mbi median shqiptare në përgjithësi, si kontribut për ndërtimin e një shoqërie të lirë dhe të integruar.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte115
Projekte semestrale130
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final65
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final35
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 200
Gjysmë finale 188
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)