Emri i Lëndës : Metodat e Avancuara Kërkimore I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 401-1 A 1 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda synon zbatimin në praktikë të njohurive të përftuara në lëndën “Metodat e avancuara kërkimore” gjatë përzgjedhjes dhe klasifikimin e materialeve të një studimi apo teze. Problematikat që ndeshen gjatë pregatitjes së tesës dhe mënyrat e zgjidhjes. Gjithashu synon praktikimin e teknikave dhe metodave kërkimore.
Objektivat Dhënia e informacioneve të nevojshme për studentët e masterit dhe doktoraturës lë lidhje me sistematikën e punës, përzgjedhjen dhe klasifikimin e materialeve gjatë pregatitjes së një studimi apo teze. Problematikat që ndeshen gjatë pregatitjes së tesës dhe mënyrat e zgjidhjes. Teknikat dhe metodat kërkimore. Mbledhja dhe klasifikimi i të dhënave.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Paraqitja e strukturës së lëndës dhe bibliografisë,koncepte të përgjithshmë
2Elemente të rëndësishmë mbi pregatitjen e tezës dhe projektet kërkimore
3Këndvështrime të ndryshme epistemologjike mbi kërkimin shkencor
4Epistemologjia pozitiviste në shkencat sociale
5Metodat studimore në metodologjinë pozitiviste
6Struktura e një punimi shkencor në shkencat sociale
7Epistemologjia konvencionaliste
8Provim Gjysmëfinal
9Roli i ndërtekstorësisë në një punim shkencor
10Rreth problemit të referencave bibliografike gjatë punimit shkencor
11Mbi ndërtimin e një pyetsori në shkencat shoqërore
12Hartimi i skedave të kërkimit si në planin teorik dhe në planin përpilues të punimit
13Çështjet e etikës kërkimore, plagjatura, raporti i citimit me punimin origjinal
14Diskutime të përgjithshme rreth problematikës së kërkimit nga vetë studentët
15Diskutim me grupe studentësh rreth mënyrës se ndërtimit të një punimi shkencor
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp. Po
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti njihet me mënyrën sesi hartohet një punim shkencor
2Studenti njihet me mënyrën se si ndërtohet struktura e një punimi nga pikpamja e vëllimit të pjesëve brenda tij
3Studenti njihet me qëndrimin që duhet të mbaj ndaj bibliografisë si dhe citimeve, brenda dhe ne fund të punimit
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final30
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final70
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 060
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 138
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.52
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)