Emri i Lëndës : Punimi i Diplomës
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 398-3 F 6 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Studentët do të punojnë në mënyrë individuale, me mbështetjen e pedagogëve për kryerjen e punimit të diplomës. Studentëve t'u vihen në dispozicion të gjitha kapacitetet intelektuale dhe fizike për të zhvilluar një punim sa më të mirë
Objektivat Punimi do t'i aftësojë studentët në drejtim të kërkimit shkencor si edhe zhvillimin e aftësive për administrimin e informacionit
Programi i Lëndës
JavaTema
1Seancë metodologjike dhe këshillim
2Paraqitja e temës dhe abstrakti
3Hipoteza, pyetjet kërkimore dhe metodologjia
4Seancë metodologjike dhe këshillim
5Seancë metodologjike dhe këshillim
6Seancë metodologjike dhe këshillim
7Seancë metodologjike dhe këshillim
8Seancë metodologjike dhe këshillim
9Seancë metodologjike dhe këshillim
10Seancë metodologjike dhe këshillim
11Seancë metodologjike dhe këshillim
12Seancë metodologjike dhe këshillim
13Seancë metodologjike dhe këshillim
14Seancë metodologjike dhe këshillim
15Seancë metodologjike dhe këshillim
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final0
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final100
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 000
Provimi final 15050
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 154
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6.16
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)