Emri i Lëndës : Praktikë profesionale
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 307-3 E 5 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Plani i punës semestrale në kuadër të projektit të vendosur si detyrim për shlyerjen e lëndës
2Metodat e përcaktimit temës
3Konsulta me studentët
4Konsulta me studentët
5Konsulta me studentët
6Konsulta me studentët
7Konsulta me studentët
8Prezantimi i Projektit Gjysëmfinal
9Konsulta me studentët
10Konsulta me studentët
11Konsulta me studentët
12Konsulta me studentët
13Konsulta me studentët
14Konsulta me studentët
15Prezantimi i Projektit Final
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të aftësohen në përgatitjen e projekteve të mirëfillta në fushën e tyre të studimit.
2Studentët do të praktikojnë realizimin e intervistave si burim dhe referencë për të realizuar produkte mediatike.
3Do të jenë të aftë të angazhohen pranë mediave apo zyrave të komunikimit në institucione apo kompani të ndryshme.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 130
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 0300
Gjysmë finale 100
Provimi final 13030
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 120
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.8
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)