Emri i Lëndës : Hyrje në Shkencat Politike
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PLS 101-1 C 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në një bote ku rëndësia e politikës është gjithmonë në rritje, ngrihen natyrshëm shumë pyetje që kërkojnë përgjigje. Në ditët e sotme, politika është bërë një pjesë e paevitueshme e jetës së individit, duke e bërë pothuajse të pamundur mungesën e konfliktit midis te drejtave të njeriut dhe vendimeve kolektive. Përgjigja ndaj këtyre pyetjeve dhe studimi i gjithanshëm i kësaj shkence, vjen në ditët e sotme si një domosdoshmëri jo vetëm për studentët e saj dhe studentët e shkencave të komunikimit në kuadër të formimit të tyre të përgjithshëm, por edhe për cdo individ pjesëmarrës të natyrshëm në jetën politike të një vendi. Në këtë kontekst, ky kurs synon t’i japë përgjigje këtyre pyetjeve duke studiuar cështjet kryesore të politikës në të gjithë nivelet: individë, grupe interesi, cështje kombëtare dhe ndërkombëtare. Kursi është hartuar në mënyrë që të ofrojë njohuritë përkatëse, si për studentët të cilët synojnë të vazhdojnë studimet në këtë shkencë, ashtu edhe për ata studentë të cilët janë të interesuar të fitojnë njohuri më të plota rreth botës së politikës.
Objektivat Ky kurs, synon t’i njohë studentët me fjalorin bazë të kësaj shkence dhe në mënyrë të vecantë me konceptet bazë të politikës; me institucionet e shtetit dhe organizatat joqeveritare; ideologjite dhe sistemet politike; demokracinë dhe modelet e ndryshme të qeverive demkratike; mënyrën si veprojnë aktorët politike dhe si formohen preferencat politike dhe grupet e interesit;sistemet zgjedhore dhe menyrën sesi këto të fundit formojnë sjelljen e aktorëve politikë; marrëdhëniët ndërkombëtare dhe të drejtat e njeriut. Në fund të këtij kursi, studentët do të jenë të mirinformuar mbi strukturën e politikës,konceptet baze dhe natyrën e saj, shtetin e qeverinë dhe sjelljen e aktorëve politikë në kohët moderne.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Skenca e Politikës dhe Aktorët Politikë
2Konceptet Bazë në Politikë
3Kultura dhe Ideologjitë në Politkë
4Vlerat në Politkë
5Media dhe opinioni publik
6Sistemet dhe ideologjite; Demokracia
7Shtetet dhe Kombet
8Provim Gjysmëfinal
9Politika dhe Qeverisja
10Partite Politke dhe Fushatat Zgjedhore
11Proceset Legjislative and Ekzekutive
12Proceset Administrative dhe Gjyqësore
13Marredheniet Nderkomebtare dhe te Drejtat e Njeriut
14Organizatat Joqeveritare
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të njihen me konceptet baze dhe natyrën e politikës, shtetin dhe qeverinë, bazuar ve politike në teoritë moderne të shkencave politike.
2Studentët do të njihen me modelet e politikës dhe sjelljen e aktorëve politikë.
3Studentët do të marrin njohuritë bazë mbi parimet e marredhenieve nderkombetare dhe te drejtave te njeriut.
4Studente të formojnë njohuritë bazë dhe do të përgatiten për studime të mëtejshme të thelluara në shkencat politike.
5Studentët do të njihen më fjalorin bazë të shkencës së politikës
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale125
Kuize210
Projekte00
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final55
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final45
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 100
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)