Master i shkencave në shkenca komunikimi: Profili “Gazetari”

Koordinator i programitDr. Erlis Çela[email protected]

Komiteti Shkencor


Dr. Erlis Çela [email protected]
 
Dr. Agron Tufa [email protected]
 
Dr. Ardita Reçi [email protected]
 
 
Rreth programit
Programi Master i Shkencave në Shkenca Komunikimi, Profili Gazetari dhe Profili Marrëdhënie Publike është projektuar t’u ofrojë studentëve një formim intelektual, duke parashtruar një shumëllojshmëri konceptuale dhe perspektive në fushën e komunikimit, gazetarisë, marrëdhënieve publike dhe fushave të ngjashme me to.
 
Programi Master i shkencave në Shkenca komunikimi: Profili “Gazetari” ofron studime të avancuara në fushën e shkencave të komunikimit e të medias, ndërmjetësimit të konfliktit, imazhit, marrëdhëniet e të punësuarve dhe fushatave publike etj. Të diplomuarit e këtij programi do të kenë avantazhe në fushën e gazetarisë, si dhe do të kenë më tepër përparësi në shkallët e karrierës.
 
Programi Master i Shkencave në Shkenca Komunikimi- Profili Gazetari zgjat dy vite akademike, të ndarë në katër semestra, si edhe përmban gjithsej 120 ECTS (Sistemi Evropian i Transferimit të Kredive). 1 ECTS = 25 orë.
 
Në fund të programit lëshohet diploma me titull “Master i Shkencave në Shkenca Komunikimi; Profili Gazetari”.
 
Misioni 
Misioni i departamentit të Shkencave të Komunikimit është përgatitja e individëve të kualifikuar në fushën e gazetarisë, e komunikimit, e marrëdhënieve publike dhe në fusha të ngjashme me to, nëpërmjet një filozofie arsimimi që ka në thelb vlerat universale, si edhe mbështetjen e kërkimit shkencor, me qëllim vënien në jetë të ideve dhe projekteve që ndikojnë në përmirësimin e jetës së njeriut dhe të mbarë shoqërisë, në përputhje edhe me zhvillimet e teknologjisë bashkëkohore, në fushën e mediave të reja. 
 
Vizioni
Departamenti i Shkencave të Komunikimit do të sjellë risi në mënyrën e aftësimit dhe të  përgatitjes së  studentëve nëpërmjet një gërshetimi të organizuar të anës  teorike me praktikën në kushte dhe mundësi fizike bashkëkohore. Duke u mbështetur në një staf akademik të përkushtuar në misionin e tij, në kushtet e një shoqërie globale dhe zhvillimi të shpejtë të teknologjive moderne që kanë përfshirë fushën e komunikimit e medias, departamenti do të nxisë te studentët dashurinë dhe respektin për vendin e tyre dhe do të mbështesë angazhimin e gjithsecilit për një shtyp të lirë dhe të pavarur, për një komunikim transparent e të ndershëm sipas  parimeve të deontologjisë e etikës profesionale. 
 
 
Objektivat e Programit 
 • Objektivat e programit Master i Shkencave në Shkenca Komunikimi, profili “Gazetari” janë: 
 • Përgatitja e kuadrove në përputhje me kërkesat dhe nevojat e tregut; 
 • T’u krijojë atyre një pamje të re për komunikimin në Shqipëri, në përputhje me përvojën dhe konceptet evropiane; 
 • Të përpiqet për të realizuar një status të ri të gazetarit në kushtet dhe zhvillimet e reja ekonomiko-politiko-shoqërore që janë krijuar në ditët e sotme; 
 • Programi do të  shtrojë alternativa konkrete për zhvillimin e medias në bazë të strategjisë kombëtare dhe  të japë ndihmesën e vet për krijimin e nje elite te re te komunikimit. 
 • Kualifikimi shkencor i studentëve me njohuritë e thelluara të gazetarisë dhe komunikimit në tërësi; 
 • Krijimi i një profili të mirëfilltë gazetari dhe specialisti të marrëdhënieve me publikun, i aftë për t’u përballuar me kërkesat e profesionit; 
 • Rritja e profesionalizimit në drejtim të kërkimit shkencor; 
 • Të përgatisë njerëz të aftë për të punuar në media dhe në sektorin e marrëdhënieve me publikun; 
 • Të përgatisë profesionistë të motivuar për të punuar në të gjitha zonat e vendit dhe më gjerë në profesionin e gazetarit për të informuar publikun në tërësi.
 
Rezultatet e Programit
 • Aftësi dhe njohuri të thella profesionale dhe cilësi të  larta morale dhe shoqërore për t’u kthyer në profesioniste motivues të shoqërisë; 
 • Aftësi për të prodhuar profesionalisht material për mediat e shkruara dhe audiovizive;
 • Aftësi për të zhvilluar kërkime shkencore në fushën e gazetarisë; 
 • Zhvillimi i mendimit të pavarur, kreativ dhe kritik; 
 • Aftësia për njohuri më të gjëra të fushës së komunikimit dhe principeve të gazetarisë; 
 • Zhvillimi i aftësive në sigurim informacion, interpretim dhe raportim profesional tek publiku nëpërmjet formave të ndryshme si e folura publike, shkrimi si edhe lehtësirave të ndryshme që ofron teknologjia; 
 • Të zhvillojë një plan për edukimin e vazhduar dhe formimin personal të studentit; 
 • Përdorimi metodat më të avancuara komunikuese me publikun dhe komunitetin, dhe të trasmetojnë me realitet situatat dhe problemet që kalon shoqëria në periudha të ndryshme
 • Respektimi i kodit të etikës, njohja dhe pranimi i diversiteteve të ndryshme në shoqëri
 • Të aplikojë principe standarde komunikimi në përputhje me marrësit e mesazhit; 
 • Demonstrimi i kapaciteteve për interprtim, realizim dhe raportim efektiv të mësazhit përmes formave të ndryshme të komunikimit, si: përmes komunikimit verbal; me shkrim; visual apo duke përdorur teknologjitë e reja
 • Përgatitja e të diplomuarëve të suksesshëm,  me aftësi të thella profesionale dhe cilësi të larta morale dhe shoqërore për t’u kthyer në modele frymëzuese dhe motivuese për  shoqërinë. 
 
Mundësitë e punësimit
Të diplomuarit e këtij programi mund të vazhdojnë karrierë akademike, të drejtojnë dhe të marrin pjesë në projekte kërkimore, të punojnë si gazetarë, redaktorë, kryeredaktorë, korrespondentë, analistë dhe drejtues në institucione mediatike, si edhe zëdhënës dhe këshilltarë për mediat.
 
 

Semestri

1

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 COM 401 Metodat e Avancuara Kërkimore I Albanian A 48 100 3.00 6
2 COM 421 Marketingu Politik Mjetet, Teknikat dhe Strategjitë Albanian B 48 102 3.00 6
3 COM 403 Identitetet dhe Komunikimi Masiv Albanian B 48 102 3.00 6
4 COM 411 Media dhe Politika Albanian B 48 102 3.00 6
5 COM 413 Mendimi Estetik dhe Marrëdhenia me Artin dhe Ligjërimin Albanian C 48 94 3.00 6
Gjithsej 240 500 15 30

Semestri

2

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 COM 402 Metodat e Avancuara Kërkimore II Albanian A 48 102 3.00 6
2 COM 412 Media dhe Etika Albanian B 48 102 3.00 6
3 COM 422 Komunikimi dhe Menaxhimi i Markës dhe Identitetit Institucional Albanian B 48 102 3.00 6
4 COM 416 Komunikimi Ndërkulturor dhe Ndërfetar Albanian B 48 102 3.00 6
5 COM 414 Epoka dhe Rrymat Ndërkulturore Albanian C 64 86 4.00 6
Gjithsej 256 494 16 30

Semestri

3

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 COM 501 Teorite e Perkthimit Albanian B 48 102 3.00 6
2 COM 513 Marrëdhënia e Lajmit, Pushtetit dhe të Vërtetës Albanian D 48 102 3.00 6
3 COM 521 Marketing Mediatik Albanian B 64 86 4.00 6
4 Albanian Elective Albanian D 0 0 3.00 -
5 Albanian Elective Albanian D 0 0 3.00 -
Gjithsej 160 290 16 30

Semestri

4

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 COM 610 Teza Albanian F 32 719 2.00 30
Gjithsej 32 719 2 30

Lëndët me zgjedhje

Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
COM 557 Komunikimi Ndërkombëtar Albanian D 48 102 3.00 6
COM 563 Publiku, Audienca dhe Përdoruesit e Mediave Albanian D 48 102 3.00 6
COM 523 Konceptim dhe Menaxhim Fushatash Albanian B 48 102 3.00 6
COM 569 Reklama dhe Promocioni Albanian D 64 86 4.00 6
COM 521 Marketing Mediatik Albanian B 64 86 4.00 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)