Emri i Lëndës : Reklama dhe promocioni
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 569-1 D 3 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Objektivi kryesor lëndes është të ndërgjegjësojë studentet për domosdoshmërinë e promocionit, ti pajisë ata me njohurite baze për te. Konsolidimi i njohurive për filozofinë e promocionit është gjithashtu objekt kryesor i lëndës. Ne kuader te marketingut promocioni perfaqeson nje dimension teper interesant teksa elementi strategjik dhe ai i te menduarit racional kombinohen natyrshem me elemente te krijimtarise dhe fantaziseaq sa mund te thuhet se promocioni eshte sa shkence dhe art. Lenda synon te beje nje analize te hollesishme te strategjive dhe teknikave me popullore qe biznesi i sotem dhe organizatat jofitimprurese, publike, njerezit kane adoptuar per nje realizim te sukseshem te aktivitetit te tyre ne terma te popullaritetit, afirmimit te nje imazhi te sukseshem, performances se shitjeve, afirmimit dhe paraqitjes se duhur te avantazheve konkurruese, krijimit dhe mbajtjes se marredhenieve te duhura me publikun.
Objektivat Lenda Promocion ofron një pamje të përgjithshme të çështjeve kryesore dhe diskuton implikimin e tyre në praktikën aktuale duke tentuar frymën proaktive tek studentët. Lenda synon të jetë e afte në spjegimin e elementëve të promocionit duke arsyetuar specifikat e teoritë, politikat dhe instrumentet të shoqëruara me prirjet e globalizimit sot në botë.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Komunikimi i integruar marketing
2Reklama
3Mjedisi i Reklames
4Agjencia e Reklames
5Audienca
6Planifikimi i Reklames
7Funksionimi i Reklames
8Provimi gjysmefinal
9Planifikimi i Medias
10Krijimi i Reklames
11Llojet dhe prenotimi i medias
12Reklama Plus
13Vleresimi i Efektivitetit
14Marredheniet me Publikun dhe Publiciteti
15Shitja Personale
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Leksionet do të zhvillohen duke përdorur metodën e mësimdhënies interaktive, për të mundësuar një efektivitet më të lartë të përvetësimit të njohurive nga ana e studentëve. Studentët janë të lirë të pyesin e të kërkojnë sqarime sa herë e gjykojnë të nevojshme. Po kështu edhe lektori synon të përfshijë ata në trajtimin e problemeve të veçanta. Leksionet do të zhvillohen si në drejtimin teorik edhe me ilustrime me raste studimore, ushtrime të nivelit konkretizues etj.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize420
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 11414
Provimi final 13030
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)