Emri i Lëndës : Komunikimi Ndërkulturor dhe Ndërfetar
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 416-1 B 2 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs do të fokusohet në debatet kulturore dhe fetare që po zhvillohen për momentin nëpër të gjithë botën. Studentët do të aftësohen nëpërmjet debateve që do të zhvillohen në këtë kurs
Objektivat Aftësimi i studentëve në debatet bashkëkohore rreth komunikimit ndërkulturor dhe ndërfetar. Gjithashtu pajisja e tyre me njohuritë e nevojshme për këto debate
Programi i Lëndës
JavaTema
1Judaizmi, si koment i Biblës, takimi i Judaizmit me helenizmin: Lashtësia dhe Mesjeta, Haskala ose iluminizmi cifut, kohët moderne
2Krishtërimi: judaizëm i helenizuar, krishtërimi ose fryma si liri, Kirkegardi: një model i rileximit kritik të krishtërimit, ndihmesa e krishtërimit në mendimin politik evropian.
3Islamizmi, tradita dhe moderniteti
4Europa dhe Islami
5Islami i Globalizuar; ndërmjet nacionalizmit dhe parlamentarizmit: banalizmi i lëvizjeve islamiste, individualizimi i fetarisë.Bashkëekzistenca fetare dhe shekullarizmi
6Neofondamentalizmi: akulturimi, nga individualizmi tek umma imagjinare: fundi I tokës së islamit, hapësirat e islamizuara.
7Radikalët e rinj dhe Xhihadi.
8Botimi i karikaturave të Muhamedit a.s dhe reagimet e botës myslimane.
9Kodi Da Vinci dhe polemikat rreth tij.
10Gyleni: Dialogu, toleranca dhe modernizmi sipas Fetullah Gylen.
11Dëshmia e traditës në epokën moderne (analizë e lëvizjes Gylen)
12Shqipëria si një vend i njohur për dialogun ndërfetar. Nga krishtërimi shqiptar, myslimanizmi shqiptar deri në fundin e Luftës së Dytë Botërore.
13Feja dhe Shqipëria në kohën e realizmit socialist, rrugë drejt dialogut ndëfetar sot në Shqipëri.
14Media dhe roli i saj në ruajtjen e dialogut ndërfetar në Shqipëri (raste të vecanta)
15Fati i dialogut ndërfetar në të ardhmen në Shqipëri, Ballkan dhe Evropë.
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri të mbi dialogun ndërfetar
2Studentët do të jenë të aftë të njohin dhe të trajtojnë cështje të rëndësishme rreth komunikimt mes feve.
3Studentët do të jenë në gjendje të diskutojnë dhe të mbrojnë rëndësinë e dial;ogut ndërfetar për harmoninë ndërmjet shoqërive.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize520
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14684
Detyra 000
Gjysmë finale 188
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)