Course Title : Introduction to Political Sciences
Code Course
Type
Regular
Semester
Lecture
(hours/week)
Seminar
(hours/week)
Lab
(hours/week)
Credits ECTS
PLS 101-1 A -1 3 0 0 3.00 5
Lecturer and Office Hours
Teaching Assistant and Office Hours
Language
Course Level
Description PLS 101 është projektuar për t’i prezantuar studentëve lëndën e shkencave politike. Lënda ka tre kredite dhe fokusohet në historinë, fushën e veprimit dhe metodat që përdoren në shkencën politike. PLS 101 përbëhet nga katër blloqe bazë: 1. Së pari, lënda eksploron se cfarë është shkenca politike dhe shpjegon metodat shkencore në studimin e politikës. 2. Së dyti, lënda fokusohet në konceptet e shkencës politike, duke adresuar më në detaje koncepte si forca, shteti, kombi dhe duke debatuar mbi këto koncepte. 3. Së treti, lënda analizon teorinë politike, mendimtarët kryesorë politikë dhe ideologjitë kryesore politike. 4. Së katërti, lënda do të krahasojë sistemet politike, partitë politike, sistemet zgjedhore dhe do të shpjegojë grupet e interesit.
Objectives Politics is often commented on as a necessary evil. But what is politics? What is the impact of politics on society and what is the relationship between politics and governance? What is the impact of policy on the well-functioning of institutions? The course will address the above questions in a critical way with the aim of achieving three main objectives: 1. PLS 101 will improve students' understanding and perception of the role of politics. 2. PLS 101 will elaborate on concepts such as strength, state, governance, sovereignty, and legitimacy with a particular focus on democracy. The course will introduce students to the key differences between a democratic and a non-democratic regime. 3. PLS 101 will explain how political institutions work and how political behavior and institutions interact to create the political product. Consequently, the course is designed to broaden students' knowledge of contemporary political issues.
Course Outline
WeekTopics
1Introduction to the course
2What is the Political Science? Aim and Objectives
3Scientific Methodology in politics: (A historical development in the political science)
4Scientific Methodology in politics: (Thought in a scientific methodology for politics)
5Main Concepts in political Science: Power and its way to exercise
6Main Concepts in political Science: Nation and State
7Political Theory: explanation of ethics in politics
8“Wise man” in political science
9Midterm Exam
10Political Ideology: Liberalism; Conservators and Socialism
11Political Ideology: Fascist and Nazism
12Feminist, postmodernism and environment
13Comparative Politics 1: Governance Systems: Democracy and Non-Democratic Regimes
14Comparative Politics 2: Interest Groups, Political Parties and Elections
15Comparative Politics 3: Interest Groups, Political Parties and Elections
16Final Exam
Prerequisites
Textbook
Other References
Laboratory Work
Computer Usage
Other
Learning Outcomes and Competences
1Studentët do të njihen me konceptet baze dhe natyrën e politikës, shtetin dhe qeverinë, bazuar në teoritë moderne të shkencave politike.
2Studentët do të njihen me modelet e politikës dhe sjelljen e aktorëve politikë.
3Studentët do të marrin njohuritë bazë mbi parimet e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të drejtave të njeriut.
4Studentët do të formojnë njohuritë bazë dhe do të përgatiten për studime të mëtejshme të thelluara në shkencat politike.
Course Evaluation Methods
In-term studies Quantity Percentage
Midterms140
Quizzes00
Projects00
Term Projects00
Laboratory00
Attendance110
Contribution of in-term studies to overall grade50
Contribution of final examination to overall grade50
Total100
ECTS (Allocated Based on Student) Workload
Activities Quantity Duration
(hours)
Total Workload
(hours)
Course Duration (Including the exam week : 16 x Total course hours) 16348
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14456
Assignments 000
Midterms 188
Final examination 11313
Other 000
Total Work Load 125
Total Work Load / 25 (hours) 5
ECTS 5

Get Syllabus PDF (Albanian) Get Syllabus PDF (English)