Kodi i Lëndës : IMC 203
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë IMC 203-1 Parimet e menaxhimit Ndricim Ciroka, PhD