Bachelor në Marrëdhënie Publike dhe Komunikim Marketingu

Programi “Bachelor në marrëdhënie publike dhe komunikim marketingu” është projektuar t’u ofrojë studentëve një formim intelektual, profesional e të gjithanshëm, duke parashtruar një shumëllojshmëri konceptuale dhe perspektive në fushën e medias dhe komunikimit, marrëdhënive me publikun dhe me median, si dhe komunikimit të marketingut. Programi është projektuar t’u ofrojë studentëve një horizont intelektual, duke parashtruar një shumëllojshmëri konceptuale dhe prespektive në këto fusha.
 
Misioni i programit
 
Misioni i programit “Bachelor në marrëdhënie publike dhe komunikim marketingu” është konceptuar në harmoni të plotë me misionin e përgjithshëm të Kolegjit Universitar Bedër, me standardet ndërkombëtare, si edhe në veçanti me risitë që synon të sjellë ky Institucion në vendin tonë dhe më gjerë.  
 
Misioni i departamentit të Shkencave të Komunikimit në programin “Bachelor në marrëdhënie publike dhe komunikim marketingu “është përgatitja e individëve të kualifikuar në fushën e komunikimit, të marrëdhënieve publike dhe komunikimit të marketingut, të marrëdhënieve me median dhe publikun, si edhe në fusha të ngjashme me to, nëpërmjet një filozofie arsimimi që ka në thelb vlerat universale, si edhe mbështetjen e kërkimit shkencor me qëllim vënien në jetë të ideve dhe të projekteve që ndikojnë në përmirësimin e jetës së njeriut dhe të mbarë shoqërisë, e gjitha kjo në përputhje të vazhdueshme me zhvillimin e teknologjive bashkëkohore.
 
Vizioni i programit 
 
Departamenti i Shkencave të Komunikimit, përmes programit “Bachelor në marrëdhënie publike dhe komunikim marketingu” do të sjellë risi në mënyrën e aftësimit dhe të  përgatitjes së studentëve nëpërmjet një gërshetimi të mirë organizuar të anës teorike me praktikën në kushte dhe mundësi fizike bashkëkohore.  
Departamenti përmes programit “Bachelor në marrëdhënie publike dhe komunikim marketingu” dhe kërkimit shkencor do të përgatisë profesionistë të aftë për tregun e punës në kushtet e një shoqërie globale dhe zhvillimi të shpejtë të teknologjive moderne që kanë përfshirë fushën e komunikimit e medias, marrëdhënieve publike dhe komunikimit të marketingut.
 
Objektivat dhe kompetencat profesionale të programit
 
Duke paraqitur para studentëve programe të kompletuara për të gjitha njohuritë e nevojshme për një përgatitje sa më të plotë profesionale në fushën e medias dhe komunikimit,  marrëdhënieve publike dhe komunikimit në marketing, departamenti qëndron fort në misionin e tij për të përgatitur profesionistë të aftë në respektimin e deontologjisë dhe etikës profesionale, në analizën e thelluar e shkencore të fakteve dhe të situatave të ndryshme, e cila synojmë që të arrihet edhe nëpërmjet përfitimit nga ana e studentëve të një kulture të gjerë pluraliste, bashkëkohore mbi mënyrën e mendimit dhe konceptimit të situatave dhe ngjarjeve.  
Si një departament i bazuar në kërkesa profesionale dhe me synimin për të përgatitur profesionistë të një shoqërie demokratike dhe të një zhvillimi mediatik e teknologjik bashkëkohor, ne kërkojmë të përmbushim misionin tonë, duke ndihmuar studentët të zhvillojnë aftësitë e të menduarit kritik, të një komunikimi të qartë, që të kuptojnë dimensionet etike të vendimeve që ata marrin, të njohin rolin dhe rëndësinë që ka transmetimi i informacionit në mediat e një shoqërie të lirë, si edhe rëndësinë e veçantë që ka komunikimi dhe marrëdhëniet me publikun dhe komunikimi në marketing brenda institucioneve publike dhe private. 
Përmes një kurrikule të bazuar dhe të mbështetur në traditën e disa universiteteve me zë në këtë fushë, programi “Bachelor në marrëdhënie publike dhe komunikim marketingu” synon të zhvillojë një botëkuptim të gjerë të teorive dhe praktikës në fushën e komunikimit, me fokus në marrëdhënie publike dhe komunikim marketingu. 
Programi synon të pajisë studentët me aftësitë e nevojshme për të vijuar më tej me studimin e cikleve pasardhëse, qofshin këto me karakter kërkimor-shkencor, apo edhe profesional. 
Përmes kombinimit të teorisë me praktikën, programi synon të përgatisë studentë me aftësi teorike dhe praktike, të gatshëm për t’u përballur me kushtet e një tregu të hapur global në fushën e marrëdhënieve publike, komunikimit të marketingut, komunikimit në përgjithësi dhe marrëdhënieve të tyre me median. 
 
Rezultatet e programit

Në përfundim të programit “Bachelor“ në “Marrëdhënie Publike dhe Komunikim Marketingu", studentët do të jenë në gjendje të:

 • identifikojnë, krahasojnë dhe interpretojnë konceptet bazë të komunikimit, marketingut dhe marrëdhënieve me publikun,
 • kuptojnë, zhvillojnë dhe aplikojnë njohuritë e marra në komunikimin publikut,
 • përcaktojnë dhe përdorin terminologjinë bazë dhe konceptet kryesore të marketingut,
 • njohin bazat e planifikimit të marketingut dhe përcaktojnë elementët kryesorë të një plani marketingu,
 • përshkruajnë elementet e marketingut miks dhe analizojnë sesi këto elemente janë të integruar në strategjinë e marketingut,
 • vlerësojnë ndikimin e strategjive të marketingut miks në aftësinë e organizatës për të konkurruar në treg,
 • hartojnë dhe zbatojnë planet e marketingut, të cilat përfshijnë, vendimet taktike në lidhje me produktin, çmimin, shpërndarjen, promovimin për të plotësuar sa më mirë nevojat e konsumatorit,
 • demonstrojnë aftësi bazike mbi teknikat e shkrimit në komunikimin e integruar për disa lloje të ndryshme media dhe do të krijojnë skenarë dhe materiale për shtyp, radio, televizion media sociale, etj,
 • aplikojnë analizën kritike në vlerësimin e fushatave reklamuese dhe vlerësojnë efektshmërinë e tyre në bazë të objektivave të përcaktuara nga organizata,
 • zhvillojë njohuritë bazë për marketing dixhital dhe PR, me mjete të reja të komunikimit dhe metodat e përdorimit të llojeve të ndryshme të mediave të reja,
 • demonstrojnë aftësi bazike mbi teknikat dhe aplikimin e njohurive të marketingut digjital , veçanërisht në platformat e medias sociale dhe do të jenë në gjendje të identifikojnë elementët kryesorë, si dhe mjetet e përdorura në një fushate dixhitale,
 • demonstrojnë njohuri të koncepteve dhe metodave të studimit të marketingut dhe hartojnë strategjie efektive dixhitale të marketingut dhe PR  për kompani dhe organizata të ndryshme,
 • zhvillojnë aftësinë për të ndërvepruar me efektivitet në grup për të përmbushur një synim të përbashkët.
 
 
 
Mundësitë e Punësimit
 • Studenti mund të punojë si specialist i marrëdhënieve publike apo komunikimit në marketing në institucione private apo publike, organizata vendase e të huaja, etj..
 • Studenti mund të punojë në zyrat e komunikimit të institucioneve publike apo private, organizata të ndryshme vendase apo të huaja, etj..
 • Studentët e diplomuar nga ky program mund të punojnë si këshilltarë komunikimi për individë apo drejtues të institucioneve/organizatave të ndryshme;
 • Të diplomuarit nga ky program mund të punojnë në agjenci të ndryshme reklamash, mediatike, marrëdhëniesh publike, apo që ofrojnë konsulencë komunikimi;
 • Ruajtje dhe zhvillim të marrëdhënieve midis institucioneve të ndryshme dhe klientëve;
 • Studim tregu në identifikimin, verifikiminin, analizimin dhe arritjen e audiencave;
 • Zhvillim fushatash në fushën e komunikimit të integruar;
 • Studentët pasi të diplomohen mund të punësohen në institucione mediatike publike e private si gazetarë të medias së shkruar e vizive, përfshirë këtu të gjithë zhanret e medias;
 • Studenti mund të punojë në organizata, shoqata vendase dhe të huaja, të cilat operojnë në fushën e edukimit/komunikimit, të shërbimeve e të edukatës qytetare, si operator kurator i marrëdhënieve ndërkombëtare, në administratën publike e private  etj;
 • Studenti mund të punojë në organet drejtuese të agjencive dhe institucioneve që janë pjesë e fushës së komunikimit, marrëdhënieve publike dhe marketingut;
 • Studenti mund të punojë në subjekte politike, në zyrat e shtypit dhe të informimit, në zyrat e marrëdhënieve me publikun, në institucione lokale dhe multinacionale.
 

 

Semestri

1

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 ALB 101 Gjuhë Shqipe I Albanian A 64 64 4.00 5
2 SOC 101 Hyrje në Sociologji Albanian C 48 56 3.00 4
3 COM 101 Hyrje në Komunikim Masiv Albanian A 48 52 3.00 4
4 COM 121 Marrëdhënie Publike Albanian B 48 52 3.00 4
5 IMC 121 Bazat e Marketingut Albanian B 32 35 2.00 3
6 LAW 111 E Drejta Publike Albanian C 48 72 3.00 5
7 Albanian Elective Albanian D 0 0 3.00 -
Gjithsej 288 331 21 30

Semestri

2

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 ALB 102 Gjuhë Shqipe II Albanian A 64 62 4.00 5
2 CMP 102 Hyrje në Informatikë Albanian E 48 77 3.00 5
3 COM 102 Teoritë e Komunikimit Albanian A 48 81 3.00 5
4 IMC 122 Reklama dhe Promocioni Albanian B 64 72 3.00 5
5 LAW 106 E Drejtë Biznesi Albanian C 48 76 3.00 5
6 Albanian Elective Albanian D 0 0 3.00 -
Gjithsej 272 368 19 30

Semestri

3

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 COM 305 Metodat e Kërkimit dhe Shkrimi Akademik Albanian A 48 84 3.00 5
2 HST 101 Historia e Shqipërisë Albanian C 48 52 3.00 4
3 COM 201 Bazat e Semiotikes Albanian A 48 76 3.00 5
4 IMC 203 Parimet e menaxhimit Albanian B 48 67 3.00 5
5 IMC 201 Teknikat e Shkrimit në Komunikimin e Integruar Albanian B 64 86 4.00 6
6 IMC 211 Marketingu dhe Marrëdhëniet Publike Online Albanian B 48 88 2.50 5
Gjithsej 304 453 18.5 30

Semestri

4

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 IMC 202 Mediat e Reja Albanian B 48 104 3.00 6
2 IMC 222 Menaxhimi i Marrëdhënieve me Klientin Albanian B 48 86 3.00 5
3 IMC 204 Teknologjitë e informacionit Albanian B 48 104 3.00 6
4 SOC 202 Statistikë për Shkencat Sociale Albanian A 48 77 3.00 5
5 IMC 212 Menaxhim eventesh Albanian B 64 61 4.00 5
6 Albanian Elective Albanian D 0 0 3.00 -
Gjithsej 256 432 19 30

Semestri

5

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 IMC 301 Multimedia Albanian B 48 67 3.00 5
2 IMC 303 Studim Tregu Albanian B 64 61 4.00 5
3 COM 303 Etika e Medias dhe Legjislacioni Albanian B 48 74 3.00 5
4 IMC 321 Marketing Strategjik Albanian B 64 71 4.00 5
5 COM 307 Praktikë profesionale Albanian E 48 72 3.00 5
6 Albanian Elective Albanian D 0 0 3.00 -
Gjithsej 272 345 20 30

Semestri

6

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 COM 398 Punimi i Diplomës Albanian F 48 106 3.00 6
2 IMC 302 Audiencat Albanian B 48 91 3.00 6
3 IMC 316 Strategji Kreativiteti Albanian B 64 86 4.00 6
4 IMC 312 Menaxhim i Markës Albanian B 64 86 3.00 6
5 Albanian Elective Albanian D 0 0 3.00 -
Gjithsej 224 369 16 30

Lëndët me zgjedhje

Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
IMC 224 Komunikim Biznesi Albanian D 48 69 3.00 5
IMC 226 Tregtia Online Albanian D 48 76 3.00 5
IMC 228 Sfidat Aktuale në Marketing Albanian D 48 87 3.00 5
IMC 206 Arti i Fotografisë Albanian D 48 104 3.00 6
IMC 305 Komunikim Vizual Albanian D 48 73 3.00 5
COM 351 Komunikimi Organizativ Albanian D 48 77 3.00 5
PLS 101 Hyrje në Shkencat Politike Albanian D 48 77 3.00 5
IMC 307 Komunikim ndërkombëtar Albanian D 48 88 3.00 5
COM 353 Komunikimi Ndërkulturor dhe Ndërpersonal Albanian D 48 77 3.00 5
PLS 301 Historia e Integrimit dhe Institucionet e BE-së Albanian D 48 77 3.00 5
IMC 314 Menaxhim Krizash Albanian D 48 90 3.00 6
COM 352 Komunikim Politik Albanian D 48 102 3.00 6
IMC 322 Marketing me Pakicë Albanian D 64 82 4.00 6
EFL 101 Anglisht I English E 80 45 5.00 5
EFL 103 Anglisht e Avancuar I English E 80 45 5.00 5
COM 304 E Folura në Publik Albanian D 48 101 3.00 6
IMC 324 Zhvillimi i Produktit të Ri Albanian D 64 86 4.00 6
IMC 326 Menaxhim Projekti Albanian D 48 91 3.00 6
COM 306 Bazat e Teorive te Perkthimit Albanian D 48 97 3.00 6
COM 312 Intervistimi Albanian D 48 109 3.00 6
COM 354 Menaxhimi i Burimeve Njerëzore Albanian D 48 102 3.00 6
EFL 102 Anglisht II English E 128 1 8.00 5
EFL 104 Anglisht e Avancuar II English C 80 40 5.00 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)