Emri i Lëndës : Psikologji Sociale
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PSY 103-2 C 1 3 0 0 3.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në përgjithësi Psikologjia Sociale do të thotë të pershkruaje të kuptojë të parashikojë dhe të modifikojë sjelljen , dhe qëllimi i saj qëndron në grumbullimin e njohurive në dobi të të gjithë njerëzimit . Psikologjia sociale është një ndër disiplinat kryesore te shkencës së psikolgjisë .Sot njerëzit përpiqen të njohin veten e tyre në raport me të tjerët dhe mjedisin me të cilin ne jetojmë .Në psikologji sociale gjithmonë analizohet fakti se cilat rrugë përdor njeriu për të vepruar, menduar dhe ndier.
Objektivat Të pajisë studentin me njohuri të plota mbi bazat e objektit të Psikolgjisë Sociale . Të qartësojë studentët mbi studimin e sjelljes të individit ,pjesëmarrja e tij në një grup dhe përgjithësisht faktorët social që ndikojnë në sjelljen dhe mendjen e tij. Të mundësojë studentin me një angazhim sa më efektiv në objektet e Psikologjisë Sociale si paragjykimet, Konformiteti ,bindja, agresiviteti etj.
Programi i Lëndës
JavaTema
1 Hyrje në psikologjinë sociale : Çështë psikolgjia sociale ? Shkenca e psikologjisë ,objekti dhe qëllimet e saj . Metodologjia e psikolgjisë sociale . Pikpamjet teorike .psikologjia sociale në shekullin e 19-të
2Njohja sociale dhe të menduarit social: Psikologjia sociale dhe konjicioni Skemat sociale Proçeset e njohjes sociale dhe Kodimi Social Literature ,filma dhe programe televizive mbi njohjen sociale
3Artibumi dhe njofja sociale : Koncepti i artibumit në psikologjinë sociale Teoritë e atribuimeve Diferencat individuale Aplikimeti Teorive
4Vetja Dhe Identiteti Vetja në kontekstin e psikologjise sociale Skemat e vetes Burimet e vetes Vetja dhe identiteti
5Qëndrimet sociale : Struktura dhe funksioni i qëndrimeve Qëndrimet si drejtues të të procesimit të informacionit Formimi i qëndrimeve
6Proçesi i ndryshimit të qëndrimeve : Rrugët e ndryshimit të qëndrimeve Elementët e ndryshimit të qëndrimeve Mesazhi Audienca(ata që degjojnë) Teorite mbi ndryshimin e qëndrimeve Ndryshimi i qëndrimeve i pasqyruar
7Format e ndikimit social : Konfmizmi Koplianca
8Provimi Gjysmë-Final
9Paragjykimet Sociale dhe Diskriminimi Paragjykimi Llojet e paragjykimeve
10Njerëzit dhe grupi: Grupi si kategori Faza të zhvillimit të grupit Marrja e vendimeve në grup Mendimi i grupit
11Psikologjia sociale e ligjit dhe drejtësi: Proçesi i drejtësisë ligjore Vendimi për të kryer nje krim Vendim për të raportuar një krim Vendim për të hetuar një krim Organizimi i të dhënave Drejtësia procedurale
12Puna me komunitetin : Njohja e komuniteteve Qëllimi i punës Faza e parë,vlerësimi - Faza e dytë ndërhyrja - Marrëdhëniet dhe zgjedhja e problemeve Lideri dhe komuniteti Si merren vendimet Feja Sistemi i gjykimit E ardhmja dhe optimizmi
13Inteligjenca : Si e përcaktojnë psikologët inteligjencën ? Teoritë mbi inteligjencën Matja e inteligjencës Ndikimet në inteligjencë
14Pushteti Social: LLojet e pushtetit Pushtei i forces Pushteti ligjor Pushteti informativ
15Elmentët e ndryshimit të qëndrimeve
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuritë bazë dhe do të dinë të diskutojnë hollësishëm rreth psikologjisë sociale
2Studentët do të mund të qartësojnë sjelljet individuale dhe kolektive të individëve.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize210
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 100
Gjysmë finale 144
Provimi final 166
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 100
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)