Emri i Lëndës : Shtypi i Shkruar dhe Online
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 252-1 D 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda ofron një përmbajtje të zgjeruar mbi shtypin e shkruar dhe atë online. Në këtë kurs do të trajtohen në mënyrë të detajuar zhanret kryesore të gazetarisë, si dhe sfidat e shtypit tradicional përballë medias online. Cilat janë karakteristikat kryesore të shtypit shqiptar? Cilat janë sfidat e medias tradicionale në erën e zhvillimeve të vrullshme teknologjike? A do t’i mbijetojë shtypi medias online? Shtypi i shkruar përballë medias online do të jetë në fokus të këtij kursi.
Objektivat Në këtë kurs synohet që studentët: - Të kuptojnë dhe njohin të gjitha zhanret e gazetarisë tradicionale. - Të njohin dhe zhvillojnë njohuritë e tyre mbi zhvillimet e vazhdueshme të medias online. - Të aftësohen mbi mënyrat e përcjelljes së informacionit nëpërmjet shtypit të shkruar dhe medias online. - Të konceptojnë më qartë sfidën midis medias tradicionale dhe asaj të re.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Interneti dhe Komunikimi Masiv- Ideja e lindjes së internetit dhe internet sot- Interneti, një media heterogjene mbi një suport të vetëm teknik- Interneti në Shqipëri
2Gazetaria dhe Audienca- Roli i gazetarisë dhe sfidat me të cilat përballet - Saktësia, paanshmëria dhe problemi i objektivitetit- Kornizimi i lajmeve
3Gazetaria qytetare dhe konvergjenca - Gazetaria qytetare- Konvergjenca- Media tradicionale: Për ku është nisur?
4Lamtumira e epokës se gazetave- Epoka e zhvillimit teknologjik ne gazetari- Ndryshimi i medias tradicionale
5Pandërmjetësimi masiv- Kontrolli i fjalës nga audienca- Blogjet dhe lehtësia e vetëbotimit
6Perëndimi i mediave tradicionale- Revolucioni digjital- Pozita e radios- Televizioni dhe bashkimi i ekraneve
7Infobeziteti: Gazetaria si zgjidhje- Filtrat përballë vërshimit të informacionit
8Provim Gjysmëfinal
9Raportimi për web- Udhëzime për shkrimin në web- Shqetësime ligjore dhe etikeLexuesit e së nesërmes
10Forumet sociale dhe shoqëria- Privatesia dhe anonimati- Transformimi i marrëdhënieve kulturë-argëtim
11Tradita, prirje, risi- Nga historia e shtypit botëror- Të dhëna për pamfletin- Dallimi midis polemikës dhe pamfletit
12Trajtëzhvillimet e zhanreve letrare- Disa prej reportazheve të para- Ecuria e pamfletit- Fejtoni
13Mbi Kuptimin e Përmbajtjen e Llojeve Analitike- Editoriali- Komenti publicistik- Artikulli publicistik- Pamfleti
14Reportazhi- Përkufizimi- Vështirësi objektive- Tipare të përgjithshme- - Reportazh apo përshkrim?
15Prezantim i punimeve
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri mbi shtypin dhe median online.
2Studentët do të jenë të aftë të dallojnë dhe përgatisin lajme për t’i publikuar në gazeta, revista dhe faqe interneti.
3Studentët do të jenë në gjendje të diskutojnë e të mbrojnë mendimet dhe idetë e tyre mbi median shqiptare në përgjithësi, si kontribut për ndërtimin e një shoqërie të lirë dhe të integruar.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 100
Gjysmë finale 188
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)