Emri i Lëndës : E Drejtë Biznesi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 106-1 C 2 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kursi e Drejtë Biznesi u ofron studentëve njohuritë e nevojshme rreth të drejtës dhe sistemit juridik në përgjithësi, bazuar në nevojat që ka ekonomia dhe rregullimi i saj në planin juridik. Programi shpjegohet përmes njësive që kanë të bëjnë me njohuritë themelore për të drejtën dhe shtetin, subjektet dhe objektin e të drejtës së biznesit, marrëdhëniet kontraktuale, të drejtën e shoqërive tregtare, bankat dhe sistemin bankar, pronësinë industriale dhe letrat me vlerë, etj. Secili kapitull specifikon dhe pasuron arsyen e implikimit të së drejtës ne ekonomi dhe ne te gjitha aktivitetet e shoqërisë ne nivel global.
Objektivat 1. Përvetësimi i njohurive bazë në fushën e së drejtës private dhe kuptimin e instituteve kryesore në këtë fushë si mbi: - marrëdhëniet juridike, - personin juridik, - veprimin juridik, - paditë, - detyrimet, - kontratat, etj 2. Përvetësimi i shprehive kryesore për lidhjen e kontratave kryesore si shitja, furnizimi, sipërmarrja, transporti, etj.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Parimet e pergjithshme te se drejtes
2Parimet e pergjithshme te se drejtes
3Parimet e pergjithshme te se drejtes tregtare
4Shoqerite e personit
5Shoqerite e kapitalit
6Parimet e pergjithshme te se drejtes se detyrimeve
7Kontratat dhe vecorite e tyre
8Midterm
9Marredhenia e punes ne Shqiperi
10Punesimi i te huajve ne Shqiperi
11Pronesia Industriale dhe marketingu
12Work Ethics - Konkurrenca e pandershme
13Ligji per Raportimin
14Ligji per investimet ne Shqiperi
15Perseritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Aftësive e duhur që të identifikojnë dhe të njohin ligjet e biznesit;
2Aftësive që të kuptojnë se cilat janë subjektet, objektet e të drejtës dhe roli i tyre;
3Aftësia për të analizuar, komentuar dhe lidhur kontrata në sferën biznesore;
4Njohjen e funksionit të ndërmarrje dhe llojeve të tyre në botën moderne
5Njohjen e një seri kontratash moderne në bazë të te cilave zhvillohet biznesi;
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize220
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final55
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final45
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 124
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.96
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)