Emri i Lëndës : Bazat e Marketingut
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
IMC 121-1 B 1 2 0 0 2.00 3
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Qëllimi i kësaj lënde është që të njohë studentët me parimet dhe konceptet e marketingut dhe t’i pajisë ata me një kornizë analitike se si këto koncepte mund të përdoren nga profesionistët e marketingut për të zhvilluar dhe zbatuar strategji efektive në këtë fushë. Lënda është e konceptuar në atë mënyrë që të ndihmojë studentët për të njohur nga perspektiva teorike dhe praktike fushën e marketingut.
Objektivat Gjatë këtij kursi synohet që studentët të njihen me teoritë kryesore bashkëkohore në fushën e marketingut, si dhe të shtjellohen strategjitë e ndjekura në në këtë fushë. Lënda ka si objektiva kryesore shtjellimin e koncepteve të marketingut dhe aftësimin e studentëve në njohjen dhe aplikimin e dijeve të përfituara nga lënda e marketingut.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Konceptet bazë të marketingut. Përkufizimi dhe njohuri të përgjithshme mbi marketingun. Prezantimi i literaturës dhe burimeve bazë të lëndës, prezantimi i syllabus dhe mënyrës së vlerësimit.
2Bazat e planifikimit marketing
3Strategjia e marketingut që vihet në lëvizje nga klienti, segmentimi, shenjëstrimi, diferencimi dhe pozicionim
4Kuptimi i markës, pozicioni i markës
5Miksi i promocionit, komunikimet e integruara të marketingut
6Zhvillimi dhe planifikimi i produktit. Menaxhimi i ciklit jetësor të produktit
7Kanalet e Marketingut. Të shpërndash vlerë për klientët
8Provimi gjysmefinal
9Strategjitë kryesore të çmimit. Faktorët e brendshëm dhe të jashtëm që ndikojnë në vendimin e çmimit
10Kërkimi dhe analiza në marketing. Roli i informacionit të marketingut
11Planifikimi strategjik ne marketing. Rëndësia dhe roli i planifikimit strategjik
12Marketingu dixhital
13Marketingu i drejtëpërdrejtë, online dhe marketingu në epokën e mediave sociale
14Marketingu ndërkombëtar. Strategjitë e marketingut në tregun global
15Hartimi dhe vënia në zbatim i një plani marketingu
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentë do të kuptojnë dhe përdorin terminologjinë themelore të marketingut dhe konceptet kryesore
2Studentët do të janë në gjendje të njohin bazat e planifikimit të marketingut, duke përfshirë aftësinë për të identifikuar elementët kryesorë të planit të marketingut
3Studentët do të mund të përshkruajnë elementet e marketingut miks, se si këto elemente janë të integruar në strategjinë e marketingut dhe se si këto elementë ndikojnë në aftësinë e organizatës për të konkuruar në treg.
4Studentët do të jenë në gjendje të hartojnë dhe zbatojnë planet e marketingut, të cilat përfshijnë, vendimet taktike në lidhje me produktin, çmimin, shpërndarjen dhe promovimin
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize110
Projekte00
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16232
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 1400
Detyra 11010
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 67
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 2.68
ECTS 3

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)