Emri i Lëndës : Mediat e Reja
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
IMC 202-1 B 4 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve Erlis Çela, PhD
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës Bachelor
Përshkrimi Ky kurs eksploron konceptet themelore të mediave të reja, si dhe rolin që luajnë mediat dixhitale në shoqëri. Gjatë kursit do të shqyrtohet evolucioni teknologjik i mediave dixhitale, si dhe ndikimi i tyre në komunikim, ekonomi, politikë dhe shoqëri. Kursi trajton gjithashtu momentet kyçe të historisë së informatikës dhe mediave, për të përftuar një perspektivë më të gjërë mbi ndryshimet dhe natyrën e inovacionit teknologjik. Ky është një kurs ndërdisiplinor që përfshin komunikimin, shkencat kompjuterike, ekonominë, etikën, etj. Studentët do të përdorin teknologjinë dixhitale përgjatë gjithë kursit, duke iu afruar mediave të reja me përvoja praktike. Studentët do të punojnë në grupe të vogla për të planifikuar, dizajnuar dhe për të krijuar përmbajtje të mediave të reja.
Objektivat - Kuptimi i bazave të mediave të reja - Efikasiteti i përdorimit të mediave të reja dhe rrjeteve sociale - Përdorimi i mediave të reja nga redaksitë tradicionale - Përdorimi i rrjeteve sociale për të raportuar në mënyrë profesionale - Krijimi dhe mirëmbajtja profesionale e mediave të reja dhe rrjeteve sociale.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Prezantimi i lëndës. Cfarë janë mediat e reja?
2Kuptimi i koncepteve të mediave të reja dhe rrjeteve sociale
3Etika e mediave online.
4Evolucioni i komunikimit dixhital
5Gjetja dhe vlerësimi i informacioneve online
6Rrjetet sociale dhe përdorimi efektiv i tyre.
7Network – Faqet personale
8Provimi gjysmefinal
9Lajmi online
10Politikat e mediave online
11Konvergjenca. Përdorimi i rrjeteve sociale nga mediat tradicionale.
12Përdorimi i rrjeteve sociale për ndërtimin e lajmit
13Ekonomia e mediave dixhitale
14Kategoritë e mediave online.
15Mediat onine dhe tranformimi i rolit të audiencave.
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
  • A na duhen më gazetarët?”, Eric Scherer
  • "Etika e mediave digjitale", ISHM
Referenca të tjera
  • “FLU si të njohësh të vërtetën në epokën e mbingarkesës së informacionit”, Bill Kovach & Tom Rosentiel
  • "Media në erën e internetit dhe globalizmit", ISHM
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Pas përfundimit të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje të shpjegojnë konceptet teorike të mediave të reja.
2Do të mund të përshkruajnë kontekstin historik të ndikimit të teknologjisë në komunikim.
3Do të dinë se si teknologjitë e medave dixhitale ndikojnë në shoqëri, politikë, kulturë dhe ekonomi.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize420
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14684
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 152
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6.08
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)