Emri i Lëndës : Teknologjitë e informacionit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
IMC 204-1 B 4 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve Krisien Xoxa, Msc
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës Bachelor
Përshkrimi Në këtë kurs synohet të jepen njohuri mbi teknologjitë e informacionit dhe të komunikimit, në mënyrë që studentët të fitojnë njohuritë dhe kompetencat e nevojshme në përdorimin e TIK. Lënda shpjegon në sesi procesi i punës së tyre bëhet më funksional dhe efektiv me përdorimin e teknologjive të reja. Lënda do të synojë në mënyrë specifike të aftësojë studentin që të integrojë mjetet kryesore që ofron TIK në procesin e marrëdhënieve me publikun dhe komunikim-marketingut.
Objektivat Kuptimi i koncepteve bazë të teknologjisë informative dhe komunikimit Efikasiteti i përdorimit të teknologjive të fundit në fushën e PR dhe marketingut. Praktikimi i sistemeve informative të komunikimit në rrjet.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Koncepte të përgjithshme mbi teknologjinë e informacionit dhe të komunikimit.
2Kompjuteri dhe kerkimi i informacionit ne web. Perpunuesit e tekstit.
3Komunikimi dhe bashkepunimi ne rrjet.
4Marketingu dhe TIK. Imazhet tregojne me shume histori –figurat digitale.
5Fletet elektronike. Thuaje ne ekran prezantimet.
6Publikimi ne rrjet, Baze te dhenash. Modelet dhe simulimet. Impostimi i nje faqeje.
7Eshte e lehte te punosh me kompjuter, Kompjuteri thjeshton jeten? Metoda pune dhe TIK,
8Provimi gjysmefinal
9Aftësia e leximit dhe TIK,
10TIK dhe lojerat kompjuterike. Histori digitale
11E-safety. Organizimi dhe perpunimi I te dhenave.
12Sistemet informative te komunikimit te informacionit ne rrjet.
13Etika e komunikimit dhe edukimi mediatik
14Strategjite e te punuarit aktiv bazuar në TIK.
15Përsëritje
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
  • Teknologjia e informacionit dhe komunikimit në shkolla, E.Çipi, A. Hyso, E.Proko, D. Gjylapi.
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Në përfundim të këtij kursi studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë konceptet themelore që lidhen me teknologjinë informative të kompjuterëve, pajisjeve dhe software-ve.
2Të kuptojnë konceptet kyçe rreth ruajtjes dhe përdorimit të programeve që lidhen me profesionin e tyre.
3Njohin ndikimin që ka TIK-u në fushën e marrëdhënieve me publikun dhe komunikim-marketingut.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize420
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14684
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 152
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6.08
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)