Bachelor në Shkenca Komunikimi

Rreth programit
Programi i studimeve të Ciklit të Parë në Shkencat e Komunikimit parashtron një arsim për të gjithë ata studentë që janë të interesuar ta ndërtojnë karrierën e tyre profesionale, si në sektorin publik, ashtu edhe në atë privat në fusha të ndryshme të përcjelljes së informacionit me anë të mjeteve të ndryshme, si dhe në fushën e komunikimit e marrëdhënieve me publikun. Programi është projektuar t’u ofrojë një formim intelektual e profesional studentëve, duke parashtruar një shumëllojshmëri konceptuale dhe prespektivë në fushën e komunikimit e të mediave, përfshirë këtu edhe mediat e reja, rezultat i drejpërdrejtë  i zhvillimeve teknologjike në këtë fushë. 
 
Programi Bachelor në Shkenca Komunikimi zgjat tre vite akademike, të ndarë në gjashtë semestra, si dhe përmban gjithsej 180 ECTS (Sistemi Evropian i Transferimit të Kredive). 1 ECTS = 25 orë.
 
Në fund të programit lëshohet diploma me titull “Bachelor në Shkenca Komunikimi”.
 
Misioni 
Misioni i departamentit të Shkencave të Komunikimit është përgatitja e individëve të kualifikuar në fushën e gazetarisë, e komunikimit, e marrëdhënieve publike dhe në fusha të ngjashme me to, nëpërmjet një filozofie arsimimi që ka në thelb vlerat universale, si edhe mbështetjen e kërkimit shkencor, me qëllim vënien në jetë të ideve dhe projekteve që ndikojnë në përmirësimin e jetës së njeriut dhe të mbarë shoqërisë, në përputhje edhe me zhvillimet e teknologjisë bashkëkohore, në fushën e mediave të reja. 
 
Vizioni
Departamenti i Shkencave të Komunikimit do të sjellë risi në mënyrën e aftësimit dhe të  përgatitjes së  studentëve nëpërmjet një gërshetimi të mirorganizuar të anës  teorike me praktikën në kushte dhe mundësi fizike bashkëkohore. Duke u mbështetur në një staf akademik të përkushtuar në misionin e tij, në kushtet e një shoqërie globale dhe zhvillimi të shpejtë të teknologjive moderne që kanë përfshirë fushën e komunikimit e medias, departamenti do të nxisë te studentët dashurinë dhe respektin për vendin e tyre dhe do të mbështesë angazhimin e gjithsecilit për një shtyp të lirë dhe të pavarur, për një komunikim transparent e të ndershëm sipas  parimeve të deontologjisë e etikës profesionale.
 
 
Objektivat e Programit 
 • Përgatitja e kuadrove të aftë dhe të pajisur me njohuritë bashkëkohore në fushën e gazetarisë dhe komunikimit;
 • Njohja me tregun e punës dhe aftësimi i tyre sipas kërkesave të këtij tregu; 
 • Familjarizimi i studentëve me çështjet që kanë të bëjnë me fushën e gazetarisë dhe komunikimit;
 • Përvetësimi i aftësive për të vjelë, analizuar dhe më pas raportimin profesional të informacionit;
 • Njohja me çështje të etikës në raportim dhe çështjeve që kanë të bëjnë me median dhe shkencat e komunikimit;
 • Integrimi i teorisë dhe praktikës në mënyrë që studentët të përjetojnë aspekte që lidhen me fushën e studimit;
 • Krijimi i kushteve për formim të mirëfilltë profesional për studentët duke ofruar një ambient të përshtatshëm;
 • Rritja e njohurive në përdorimin e teknologjisë në shërbim të sigurimit dhe shpërndarjes së informacionit;
 • Të kuptojnë nevojën dhe nxitjen e një komunikimi të vazhdueshëm ndërkulturor.
 
Rezultatet e Programit
 
    Në përfundim të programit “Bachelor në shkenca komunikimi”, studentët  do të jenë në gjendje të: 
 • identifikojnë, krahasojnë dhe interpretojnë konceptet bazë të komunikimit, gazetarisë dhe marrëdhënieve me publikun,
 • kuptojnë, zhvillojnë dhe aplikojnë njohuritë e marra në  informimin e publikut,
 • kuptojnë dhe analizojnë ndikimin e shoqërisë tek media dhe ndikimin e medias tek individët dhe shoqëria,
 • zhvillojnë aftësinë për të komunikuar me efektivitet si dhe aftësohen për të folurën në publik, përballë audiencave të përgjithshme dhe audiencave të specializuara në fushën e komunikimit dhe medias,
 • zhvillojnë aftësinë për të ndërvepruar me efektivitet në grup për të përmbushur një synim të përbashkët,
 • demonstrojnë aftësi në përkufizimin dhe krahasimin e disiplinave dhe fushave të tjerë të studimit që ndërveprojnë me shkencat e komunikimit,
 • aplikojnë dhe vlerësojnë konceptet kryesore të marrëdhënieve me publikun ne sektorë të ndryshëm të shoqërisë,
 • zhvillojnë  dhe implementojnë mendimin kritik  dhe analizën në vlerësimin e përmbajtjes së mediave,
 • eksplorojnë dhe aplikojnë komunikimin dhe marrëdhënien me audiencat në platformat dhe mediat e reja,
 • dallojnë diferencat e mediave tradicionale dhe mediave të reja të bazuara në teknologjinë digjitale,
 • përshkruajnë, krahasojnë dhe analizojnë zhanret e ndryshme të gazetarisë dhe medias,
 • identifikojnë dhe analizojnë diferencat e mediumeve të ndryshme, formave të përmbajtjes dhe marrëdhënies së tyre me audiencat dhe përdoruesit,
 • demonstrojnë njohuri dhe vlerësojnë rëndësinë që mbart informacioni në formimin e opinionit publik dhe vendimmarrjen,
 • analizojnë qasjet teorike dhe praktike në fushën edukimit mediatik dhe aplikojnë plane në rritjen e shkallës njohurive të kategoritë e ndryshme të audiencës,
 • demonstrojnë aftësi në konceptet gjuhësore dhe aplikojnë rregullat e duhura në shkrimin e lajmit dhe teksteve të tjera në fushën e komunikimit publik,
 • përvetësojnë njohuritë e nevojshme të hulumtimit dhe ti aplikojnë ato në fushën e komunikimit, medias dhe gazetarisë.

 
 
Mundësitë e punësimit
Të diplomuarit e këtij programi janë specialistë komunikimi. Ata mund të punojnë si gazetarë, redaktorë, kryeredaktorë, korrespondentë, moderator programesh audiovizive, zëdhënës apo specialistë në zyrat e shtypit dhe të informimit apo në  zyrat e marrëdhënieve me publikun, analistë, drejtues në institucione mediatike, apo këshilltar për mediat.