Emri i Lëndës : Raportim Shkrim Lajmi II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 212-1 B 4 3 2 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Raportim Shkrim Lajmi i është një lëndë që thellon studentët në parimet e një tregimi lajmesh dhe çfarë është lajm në vetvete. Studentët do të përvetësojnë mënyrën e ndërtimit të tregimit të lajmeve, ndërtimin e kreut, etj.
Objektivat Kjo lëndë ka për objektiv të t’u japë studentëve informacione të thelluara në fushën e raportimit dhe shkrimit të lajmeve. Në fund të kursit ata do të aftësohen për të raportuar ngjarje të ndryshme për gazetë, revistë, radio dhe televizion.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Parimet e intervistimit - Rregullat bazë të intervistimit - Llojet e intervistave - Parapërgatitjet - Si bëhen pyetjet - Lexime të mëtejme
2Fjalimet, Mbledhjet dhe Konferencat e Shtypit - Tregimi i fjalimeve - Mbledhjet - Konferencat e shtypit - Tryezat e rrumbullakëta
3Skemat e Nuhatjeve - Nuhatjet dhe intuita - Nuhatjet të çojnë tek tregimi - Bazë është përvoja - Ndjenjat - Stereotipet - Skema dhe marrëdhënie - Lexime të mëtejme
4Aksidentet dhe fatkeqësitë Aksidentet automobilistike Aksidentet ajrore fatkeqësia
5Nekrologjitë - Farmacisti dhe punëtori - Shkrimi i nekrologjive - Pyetjet që bëhen shpesh - Specialisti - Lexime të mëtejme
6Sektori i Policisë - Organizimi i këtij departamenti - Realizimi i përmbledhjeve - Raportimet e kronikave - Lajme të shpejta - Procesi i arrestimit - Llojet e shkeljeve - Krime me vlerë lajmore
7- Gjykatat - Bazat - Kodi civil - Kodi penal - Tregime për sistemin - Juria e madhe - Gjuha e gjykatave
8Provimi Gjysmë-Final
9Sportet - Pasqyrim i zgjeruar - Kërkohen shkrimtare - I mësuar i shpejtë - Përgatitjet për pasqyrim - Sportet e shkollave të mesme - Tifozllëku
10Raportimi i Biznesit - Gjerësia e lajmeve për biznesin - Kërkesat e reporterit - Burimet e informacionit - Ndershmëria dhe realizimi - Raportet vjetore
11Pushteti Lokal - Pushteti bashkiak - Interesi publik - Probleme të vazhdueshme - Politika - Buxheti - Llojet e buxhetit - Taksa pronësie - Huat - Sekretari i bashkisë
12Reporterët dhe ligji - Baza për gjyqe poshtërimi - Ngjarje me autobus - Privatësia - Shmangia e rreziqeve - Të drejtat e reporterit - Shtypi i lirë – gjykim i lirë - Probleme të reja
13Morali i Gazetarisë - Shkaqe për tu shqetësuar - Kodet e sjelljes -
14- Të botosh apo të mos botosh - Pozimi dhe maskimi - Pandershmëria
15- Shmangia e rreziqeve - Të drejtat e reporterit - Shtypi i lirë – gjykim i lirë - Probleme të reja
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të marrin njohuritë bazë rreth raportimit dhe shkrimit të lajmit
2Studentët do të jenë të aftë të përdorin sa më mirë burimet e informacionit, të ndërtojnë strukturën e një lajmi për gazetë, TV, radio, si dhe për tregimet e gjata.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize420
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16580
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 000
Gjysmë finale 188
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 126
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.04
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)