Emri i Lëndës : Metodat e Redaktimit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 214-1 B 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Gjatë këtij kursi sudentët do të paraqiten me redaktimin dhe konstruksionin e lajmeve. Ato do të mësojne se si të redaktojnë ose të ndërtojnë faqen e parë dhe kryesore të lajmeve në gazetë. Studentët do të mesojnë të redaktojnë lajme të ndryshme si lajme me krime, aksidente ose lajme sportive. Kështu që studentët do të mësojnë sit ë redaktojnë lajme për çdo seksion të gazetës.
Objektivat Në këtë kurs studentët do të pajisen me nje informacion rreth metodave të redaktimit të lajmit. Ata do të jenë në gjëndje të redaktojnë lajme të ndryshme per seksione të ndryshme të gazetës.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në Metoda Redaktimi
2Procesi Redaktimit
3Strukturimi si Komunikim Joverbal
4Gjuha e Strukturimit
5Strukturimi Kryesor
6Strukturimi i Brëndshëm i Gazetës
7Titujt e Lajmeve
8Provimi Gjysmë-Final
9Teksti i Lajmit dhe Mënyrat e Tjera të Paraqitjes së Lajmit
10Lajmërimet e Vdekjeve
11Lajmet mbi Aksidentet
12Lajmet rreth Aksioneve të Policisë
13Lajmet rreth Zjarreve
14Strukturimi i Faqes Kryesore
15 Përdorimi Fotografisë
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të njihen me rolin e redaktimit të lajmeve dhe strukturën e faqes së gazetës.
2Studentët do të jenë të aftë të strukturojnë faqet e para të gazetës dhe të brëndëshme
3Studentët do të jenë në gjëndje të shkrujanë tituj lajmesh të sakta dhe përbërësit e tjerë të lajmeve në gazetë
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize520
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11212
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 126
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.04
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)