Emri i Lëndës : Intervistimi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 312-1 B 6 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs ka për qëllim të përgatisë studentët me njohuritë bazë rreth zhanrit të intervistës. Intervista është një nga pjesët më kryesore të shtypit të shkruar dhe atij elektronik.
Objektivat Me përvetësimin e këtyre teorive, studentët do ta kenë më të lehtë integrimin e tyre në tregun e punës.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Prezantimi i lëndës
2Parimet e intervistimit
3Përgatitja e Intervistës
4Pyetje të përgjithshme
5Cfarë pret redaktori përgjegjës prej nesh?
6Parapërgatitja për intervistë
7Gjuha e trupit
8Provimi Gjysmë-Final
9Kërkimet për temën përkatëse
10Intervistat ngacmuese
11Intervistat nëpërmjet telefonit
12Intervista me personalitet shtetërore
13Mbyllja e intervistës
14Nota e falënderimit për të intervistuarin
15Përsëritje
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri bazë mbi parimet e intervistimit
2Studentët do të jenë të aftë të njohin dhe përdorin sa më mirë burimet e informacionit
3Studentët do të jenë në gjendje të realizojn
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize420
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14684
Detyra 000
Gjysmë finale 188
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)