Emri i Lëndës : E Drejtë Kushtetuese
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 112-1 B 2 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi E drejta Kushtetuese zhvillohet si një kurs i plotë dhe i detyrueshëm në degën e Drejtësisë. Objekti i saj shtrihet jo vetëm në studimin e institucioneve politike e të sistemit normativ, por edhe në studimin e të drejtave dhe lirive themelore si dhe mbrojtjen e tyre. Ky studim kryhet sidomos në dimensionin e të drejtës së brendshme kushtetuese, por ai perceptohet edhe në planin krahasues dhe atë ndërkombëtar/
Objektivat Studenti duhet të ketë njohje të parimeve kryesore kushtetuese në Shqipëri si dhe atyre bashkëkohore të shteteve Evropiane, përfshirë edhe mënyrat e zbatimit të tyre. Të njohë institutet më të rëndësishme të së drejtës Kushtetuese. Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur tema dhe ese rreth këtyre instituteve në fushën e së drejtës kushtetuese.
Programi i Lëndës
JavaTema
1E drejta Kushtetuese dhe shkenca e së drejtës kushtetuese.
2Parimi i kushtetutshmërisë.
3Të drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut , Liritë vështrim i përgjithshëm.
4Parimi i barazisë (barazia formale dhe barazia thelbësore)
5Kuptimi i t drejtave dhe lirive themelore. Rezerva ligjore.
6E drejta për të jetuar. Liria e shprehjes. E drejta për t'u informuar
7Të drejtat e minoriteteve
8Provimi gjysmë final
9Liria personale. Garancitë procedurale të të pandehurit në procesin penal.
10E drejta e pronës. E drejta për një proces të rregullt ligjor
11E drejta për të gëzuar një jetë private të fshehtë.
12Liria e Fesë
13Pushteti Ligjvënës.
14Pushteti Ekzekutiv Pushteti Gjyqësor
15Presidenti i Republikës Gjykata Kushtetuese
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Në përfundim të kursit studenti duhet të njohë mirë parimet kryesore kushtetuese në Shqipëri si dhe ato bashkëkohore të shteteve Evropiane, përfshirë edhe mënyrat e zbatimit të tyre.
2Njohja e instituteve më të rëndësishme të së drejtës Kushtetuese.
3Punimi në mënyrë të pavarur i temave dhe eseve rreth instituteve në fushën e së drejtës kushtetuese.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 11515
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)