Emri i Lëndës : Komunikim Politik
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 352-1 D 6 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë prezanton konceptet themelore të komunikimit politik në epokën e konvergjencës së medias dixhitale. Ne vlerësojmë forcën analitike të këtyre koncepteve dhe analizojmë se si ato aplikohen në kontekstin e masmedias (TV, radio, shtyp) dhe medias interaktive (online). Vëmendje e veçantë i kushtohet komunikimit strategjik në fushatat zgjedhore dhe në marketingun politik. Kursi eksploron problemet lidhur me përdorimin politik të medias interaktive dixhitale.
Objektivat Qëllimi i lëndës është të pajisë studentët me dije rreth: Konceptet dhe metodat kërkimore në komunikimin politik, marketingun politik dhe studimet e fushatave zgjedhore. Teknikat aktuale të përdorura nga aktorët politikë dhe socialë si në median tradicionale, ashtu dhe në komunikimin politik online. Perspektivat kritike dhe çështjet mbi komunikimin politik, marketingun politik.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Media dhe demokracia
2Sistemet e mediave krahasuese
3Inkuadrimi dhe vendosja e rendit të ditës
4Media argëtuese dhe komunikimi politik
5Efektet e medias në fushatat zgjedhore
6Marketingu politik
7Marketingu politik kundrejt demokracisë
8Provimi Gjysmë-Final
9Media online dhe komunikimi politik
10Drejtues i fushatës / konsulent komunikimi
11Komunikimi politik nga lëvizjet sociale dhe organizatat joqeveritare
12Provim në formë ese-je
13Provim në formë ese-je
14Prezantim i studenteve
15Prezantim i studenteve
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri bazë mbi historinë e civilizimeve
2Studentët do të jenë të aftë të njohin dhe përdorin sa më mirë literature rreth qytetërimeve të ndryshme
3Studentët do të jenë në gjendje të gjykojnë mbi zhvillimin e histories dhe kulturave të ndryshme.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize420
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14684
Detyra 000
Gjysmë finale 188
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)