Emri i Lëndës : Komunikim Politik
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 352-1 D 6 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë prezanton konceptet themelore të komunikimit politik në epokën e mediave të gjeneratës së re. Ndërkohë që roli i medias në ndërmjetësimin mes aktorëve politikë dhe publikut është rritur, po kështu ka ndodhur edhe me rëndësinë e publicistëve agjentëve të shtypit dhe agjendtëve të marrëdhënieve me publikun të cilët quhen ndryshe dhe si industria e marrëdhënieve publike politike. Lënda synon të shtjellojë rolin e aktorëve politikë dhe mërrëdhënien e tyre me masmedian në kuadër të procesit të komunikimit politik. Vëmendje e veçantë i kushtohet komunikimit strategjik në fushatat zgjedhore dhe në marketingun politik. Lënda synon eksploron problemet që lidhen me përdorimin politik të medias por edhe ndërveprimin e elementëve të komunikmit politik.
Objektivat Kjo lëndë do t’i ndihmojë studentët që: - të kuptojnë rëndësinë që ka komunikimi politik, si edhe të njohin principet bazë të kësaj fushe; - të pajisen me njohuri për tregun e mediave, ndryshimet që ka sjellë teknologjia, burimet e të ardhurave dhe kanalet e financimit të mediave; - të marrin njohur mbi rolin e mediave dhe të kuptojnë ndërveprimin e elementëve të komunikmit politik - të marrin njohur mbi martketingun politik, reklamën dhe efektin në procesin e komunikimit politik Të zhvillojnë aftësitë analitike në lidhje me fushën e medias dhe komunikimit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Përkufizimi i komunikimit politik / njohuri mbi lëndën / prezantimi i syllabus-t
2Koncepti i komunikimit politik / Identifikimi i aktorëve të përfshirë në këtë proces
3Politika, demokracia dhe media / Roli i medias në procesin demokratik
4Efektet e komunikimit politik / fushatat elektorale dhe komercializimi i politikës
5Media politike /mjedisi mediatik dhe marrëdhënia me aktorët e komunikimit politik
6Mediat si aktorë politikë
7Komunikimi politik partiak / reklama politike
8Provim Gjysmëfinal
9Komunikimi politik partiak / marrëdhëniet publike politike
10Politika e grupit të presionit / sociologjia e strategjive burimore
11Komunikimi politik ndërkombëtar / konflikti ndërkombëtar dhe komunikimi politik
12Media dhe politika në Shqipëri
13Propaganda dhe komunikimi në rast lufte dhe konflikti
14Politika në epokën e ndërmjetësimit
15Analizë e ligjëratës politike të lidervë në fushata elektorale
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të përvetësojnë njohuri mbi termat bazë të komunikimit politik.
2Studentët do të përvetësojnë njohuri mbi rolin dhe ndërveprimin e aktorëve të komunikimit politik
3Studentët do të jenë në gjendje të analizojnë roloin e medias në raport me politikën
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize420
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14684
Detyra 000
Gjysmë finale 188
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)