Emri i Lëndës : Statistikë për Shkencat Sociale
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
SOC 202-1 A 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky modul synon t’ju japë studentëve njohuritë bazë në statistikë si dhe t’ju shërbejë studentëve për të patur mundësi për përdorimin sa më të drejtë dhe të saktë të koncepteve statistikore bazë në analiza që mund të bëjnë në lëndë të tjera dhe në temat e kursit dhe detyrime të tjera mësimore. Në këtë lëndë ka një ndërthurje të aspekteve teorike me aspektin praktik duke bërë që të rritet aftësia e studentëve për një përdorim efikas të analizave statistikore. Ky modul trajton konceptet bazë të statistikës të cilat shërbejnë si një pikë mbështetje për njohjen dhe përdorimin e koncepteve të tjera statistikore që bazohen në to.
Objektivat Kjo lëndë synon t’i ofrojë studentëve njoh: 1. Mundesine per te kuptuar rëndësine e statistikës shkencat sociale 2. Të kuptohet dobishmëria e aplikimit të metodave statistikore në situata të ndryshme ne shkencat sociale 3. Të mësohet si të mblidhen, organizohen, përpunohen, analizohen dhe të interpretohen të dhënat. Të zhvillojë aftësitë e studentëve për të identifikuar teknikat e duhura statistikore për analizën e të dhënave ne fushen e shkencave sociale.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Të dhënat, matja dhe statistika.
2Statistika përshkruese , metoda tabelare dhe grafike
3Treguesit e Lokalizimit dhe të variacionit.
4Hyrje ne probabilite
5Shpërndarjet probabilitare të madhesisve te rastit diskrete.
6Zgjedhja, shpërndarja e zgjedhjes. Vlerësimi intervalor
7Shpërndarjet probabilitare të vijueshme
8Provimi Gjysmë-Final
9Kontrolli i hipotezave per mesataren dhe perpjesen e nje popullimi
10Gjykimet statistikore për mesataret e dy popullimeve
11Gjykimet statistikore për variancat e popullimeve
12Kriteri i përputhjes dhe i pavarësisë
13Analiza e variancës dhe modelimi i eksperimentit
14Regresioni dhe korelacioni i thjeshtë.ndryshueshmërisë së strategjisë.
15Regresioni me shume variabla
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1I aftë të njohe konceptet dhe metodat statsitikore
2I aftë të aplikoje tekn ikat statistikore ne shkencat sociale
3I aftë të interpretoje rezultate te metodave statistikore
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize420
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 199
Provimi final 11212
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)