Emri i Lëndës : Hyrje në Sociologji
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
SOC 101-2 C 1 3 0 0 3.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Programi i lëndës “Hyrje në Sociologji” përmban një tërësi konceptesh, njohurish dhe vlerash, të lidhura logjikisht me njëra-tjetrën për të interpretuar më mirë dukuritë, proceset dhe tendencat e zhvillimit të shoqërisë bazuar në analizën sociologjike. Studenti do të njihet me metodat e ndryshme kërkimore, ku përfshijmë eksperimentin sociologjik, anketat, intervistat, vëzhgimin sociologjik etj. Studimi shkencor duhet të analizojë kontekstin kulturor duke i kushtuar vemendje të vecantë simboleve, normave, materiales, subkulturës, kundërkulturës, etnocentrizmit, ksenocentrizëm, relativitetit kulturor, shoqërizimit etj. Ndër konceptet kryesore që do të shtjellohen në kuadrin e këtij programi janë: faza të procesit të shoqërizimit, devianca, dallimi gjinor, shtresimi ekonomik, familja, raca, etnia, pakica kombëtare, diskriminimi racor ose etnik, feja. Lënda do paraqesë një pasqyrë të gjerë të funksioneve sociale dhe ideologjive si, fe botërore, shekullarizim, fondamentalizëm, karakteristika të punës në vendet më të industrializuara, urbanizim, metropol, megalopolis, zonë urbane, xhentrifikim, lëvizshmëri shoqërore individuale, lëvizshmëri shoqërore strukturore, shoqëri tradicionale, shoqëri moderne, shoqëri pasmoderne etj
Objektivat 1. T’u ofrojë studentëve aftësitësimin intelektuale për të analizuar dukuritë, proceset e zhvillimet më të rëndësishme të shoqërisë; 2. Të ketë njohuri bazë të kërkimit shkencor sasior dhe cilësor. 3. Të kultivojë aftësitë për t’u angazhuar në zgjidhjen praktike të problemeve të ndryshme shoqërore që kanë të bëjnë me individin, me grupime shoqërore të caktuara ose me gjithë shoqërinë; 4. Të rrisë vetëdijen dhe përkushtimin për respektimin e vlerave, normave kulturore e ligjore si kusht i domosdoshëm për bashkëjetesën në shoqërinë bashkëkohore dhe të impenjohet në promovimin e tyre
Programi i Lëndës
JavaTema
1Sosyoloji nedir? İlk sosyologlar ve onların teorileri
2Toplum ve sosyolojik kavramlar
3Yapı ve Toplumsal İlişkiler
4Din - toplum ilişkileri bağlamında din sosyolojisi
5Komünizm ve din. Arnavutluk örneği
6Arnavutluk’ta Dinlerarası Birlikte Yaşama ve Hoşgörü
7Din, evlilik ve aile
8Din ve modernite
9Din Sosyolojisinin Temel Problemleri
10İslam Sosyolojisi Kavramları
11Din ve laiklik
12Din Sosyolojisinin Temel Sorunları
13Projeler
14Açık dersler
15Dersin tekrarı
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Öğrenci, bilimsel literatür rehberliğinde toplumsal gerçekliğin karmaşıklığını anlamak.
2Bilimsel çalışma yapabilmek.
3Sosyolojik metinlere analiz yapma yeteneğine sahip olması.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize120
Projekte00
Projekte semestrale15
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 122
Gjysmë finale 100
Provimi final 11515
Të tjera 11010
Ngarkesa totale e orëve 103
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.12
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)