Emri i Lëndës : Psikologji Sociale
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PSY 103-1 C 1 3 0 0 3.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Psikologjia sociale shpjegon se si mendimet, ndjenjat,veprimet apo sjelljet tona ndikohen nga prania reale e imagjinuar apo e nënkuptuar e personave te tjerë ( Allport 1968 ). Psikologjia sociale është një ndër disiplinat kryesore te shkencës së psikologjisë .Sot njerëzit përpiqen të njohin veten e tyre në raport me të tjerët dhe mjedisin me të cilin ne jetojmë .Në psikologji sociale gjithmonë analizohet fakti se cilat rrugë përdor njeriu për të vepruar, menduar dhe ndier.
Objektivat Të pajisë studentin me njohuri të plota mbi bazat e objektit të Psikologjisë Sociale . Të qartësojë studentët mbi studimin e sjelljes të individit ,pjesëmarrja e tij në një grup dhe përgjithësisht faktorët social që ndikojnë në sjelljen dhe mendjen e tij. Të mundësojë studentin me një angazhim sa më efektiv në objektet e Psikologjisë Sociale si paragjykimet, konformiteti ,bindja, agresiviteti etj.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në psikologjinë sociale :- Ç’është psikologjia sociale ?- Shkenca e psikologjisë ,objekti dhe qëllimet e saj .- Metodologjia e psikalgjisë sociale .- Pikëpamjet teorike , psikologjia sociale në kohet moderne (Kapitulli 1)Shkenca e psikologjisë ,objekti dhe qëllimet e saj .Metodologjia e psikolgjisë sociale .Pikpamjet teorike .psikologjia sociale në shekullin e 19-të
2Vetja ne boten shoqërore dhe njohja sociale:- Koncepti mbi veten: Kush jam unë ?- Perceptimi i vetes- Proceset e njohjes sociale dhe kodimi social- Vete prezantimi (Kapitulli 2)Skemat sociale Proçeset e njohjes sociale dhe Kodimi SocialLiterature ,filma dhe programe televizive mbi njohjen sociale
3Bindjet shoqërore dhe perceptimi social:- Koncepti i atributimit në psikologjinë sociale - Ndërtimi i interpretimeve dhe kujtimeve- Diferencat individuale - Bindjet, vete-përmbushja (Kapitulli 3)Teoritë e atribuimeve Diferencat individuale Aplikimeti Teorive
4Sjellja dhe Qëndrimet- Ndikimi i qëndrimeve ne sjellje.- Rëndësia e roleve- Vete-justifikimi , vete-perceptimi- Ndikimi i veprimeve (Kapitulli 4 ) Skemat e vetes Burimet e vetes Vetja dhe identiteti
5Gjenet ,kultura dhe gjinia- Natyra njerëzore dhe dallimet kulturore- Ngjashmëritë dhe dallimet mes gjinive- Kultura dhe gjinitë (Kapitulli 5)Qëndrimet si drejtues të të procesimit të informacionitFormimi i qëndrimeve
6Përshtatshmëria dhe Bindja- Rrugët e qëndrimit dhe trysnitë shoqërore- Rrugët e bindjes- Studimet e Ashit mbi trysnia e grupit- Studimet e Sherifit mbi formën e normave- Eksperimenti i Milgramit mbi bindjen (Kapitulli 6-7)
7Njerëzit dhe Grupi:- Grupi si kategori- Faza të zhvillimit të grupit - Marrja e vendimeve në grup- Mendimi i grupit (Kapitulli 8)
8Provim Gjysmëfinal
9Njerëzit dhe Grupi- Film mbi njerëzit dhe grupin - Analizimi i filmit
10Paragjykimet Sociale dhe Diskriminimi- Paragjykimi- Llojet e paragjykimeve - Burimet e paragjykime- Reduktimi i paragjykimeve
11Agresioni,konflikti dhe paqeruajtja - Teoritë e agresionit- Ndikimet mbi agresionin- Konflikti dhe dilemat shoqërore- Keqpërceptimet
12Tërheqja dhe intimiteti- Miqësitë- Ngjashmëria kundër plotësimit- Marrëdhëniet mbes njerëzve- Vetëzbulimi (Kapitulli 11)
13Altruizmi dhe kontributi social - Pse ndihmojmë ?- Kur ndihmojmë ?- Cilin ndihmojmë ?- Altruizmi social (Kapitulli 12)
14Prezantimet e projekteve
15Aplikimet e psikologjise sociale - Psikologjia shoqërore ne klinike - Psikologjia shoqërorë ne gjykate - Psikologjia sociale dhe media (Kapitulli A-B)
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuritë bazë dhe do të dinë të diskutojnë hollësishëm rreth psikologjisë sociale.
2Studentët do të mund të qartësojnë sjelljet individuale dhe kolektive të individëve
3Të mendojnë për mënyrën se si hulumtimet në psikologjinë sociale mund të hedhin dritë mbi ngjarjet që ndodhin përreth.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale135
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final55
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final45
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 100
Gjysmë finale 144
Provimi final 166
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 100
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)