Emri i Lëndës : Shkrim dhe Raportim Lajmi I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 211-1 B 3 3 2 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Shkrim dhe Raportim Lajmi I është një lëndë që u mëson studentëve parimet e një tregimi lajmesh, çfarë është lajm në vetvete dhe sesi ata të bëhen reporterë të suksesshëm. Studentët do të përvetësojnë mënyrën e ndërtimit të tregimit të lajmeve, ndërtimin e kreut etj.
Objektivat Kjo lëndë ka për objektiv të aftësojë studentët për të bërë dallimin midis një ngjarje të rëndomtë dhe një ngjarje që përbën lajm. Në fund të kursit ata do të aftësohen për të raportuar një ngjarje dhe të jenë në gjendje për të ndërtuar strukturën e një lajmi.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Reporteri në Punë- Një njoftim dhe një zjarr- Shpëtim i guximshëm- Iniciativa- Lokalizimi i një Tregimi nga Agjencitë- Telegrafike- TV pasqyron një zjarr- Tema të ndjeshme- Ditepuna e një reporter hetimor
2Përbërësit e një tregimi lajmi- Saktësia- Filtrat e lajmeve- Atribuimi- Verifikimi- Vështrim prapa
3Shkrimi i tregimit- Çfarë është lajm?- Disa përgjigje të shkurtra dhe të sotme- Vlerat e lajmit- Lajmet janë relative- Lexime të mëtejme
4Veglat e Profesionit- Veglat e prekshme- Rregullat e redaksisë- Referencat bazë- Bashkëveprime- Akti i lirisë së informimit- Matematika për reporterët- Redaksia elektronike
5Ndërtimi i Tregimit të Lajmeve- Ideja bazë- Planifikimi i tregimit një elementësh- Ndërtimi I tregimit shumëelementësh- Njësitë e tregimit- Piramida e përmbysur- Lexime të mëtejme
6Kreu- Gjetja e kreut- Listë krerësh- Kreu i drejtpërdrejtë- Kreu i vonuar- Raportim i mirë i bazuar në kre të mirë- Kryefjalë – kallëzues – kundrinor- Sa më shkurt- Vendosja dhe ngjeshja e atribuimeve- Sa më e freskët- Ndjekjet- Sa më e lexueshme- Krerët e tregimeve në vazhdim
7Qartësia- Bindja- Stili i përshtatshëm- Aftësia e të treguarit- Lexime për shkrimtarët- Shkruani, shkruani dhe rishkruani- Kujtesë- Lexime të mëtejme
8Provim Gjysmëfinal
9Tregimet e veçanta- Tregimi i veçantë- Tregimi i veçantë i suspenduar- Rregullat- Planifikimi- Tregimi i veçantë i lajmeve- Idetë e tregimit të veçantë- Tregimi i gjatë- Raportimi- Organizimi i tregimit- Futja e njerëzores në shkrim- Shkrimi- Një dokumentar televiziv- Serialet- Artikujt e gazetarëve të lirisëLexime të mëtejme
10Shkrimi për transmetim- Rishkrimi i tregimeve të agjencive- Telegrafike- Ndërtimi dhe gjuha e fjalisë- Raportimi për transmetim- Raportimi dhe shkrimi për regjistrim- Paketimi i tregimeve të shkurtra të veçanta të lajmeve- Intervistimi- Përgatitja e dorëshkrimit- Aftësitë e transmetimit- Etika e redaktimit- Lexime të mëtejme
11Gërmimi për informacion- Shtresa e parë e raportimit- Shtresa e dytë e raportimit- Raportimi hetimor- Shtresa e tretë e raportimit- Vënia në punë e këtyre shtresave
12Si të Bëhen Vëzhgime të Logjikshme- Vështrimi në tërësi- Vëzhgimi me sfond- Vëzhgime të sakta- Kufizimet e tregimit- Raporti si ndërhyrës- Vëzhgimi pjesëmarrës- Raportim i përditshëm- Lexime të mëtejme
13Mbledhja dhe Përdorimi i Sfondit- Përmbajtja e magazinës- Njohuri të veçanta dhe të përgjithshme- Përdorni gjithmonë sfond- Lexime të mëtejme
14Gjetja ruajtja dhe përdorimi i burimeve- Burimet njerëzore- Rrjedhjet- Burimet fizike
15Si përdoren burimet nga reporterët- Përmbledhje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të marrin njohuritë bazë rreth raportimit dhe shkrimit të lajmit
2Studentët do të jenë të aftë të përdorin sa më mirë burimet e informacionit, të ndërtojnë strukturën e një lajmi për gazetë, TV, radio, si dhe për tregimet e gjata.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte520
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16580
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 500
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 128
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.12
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)