Emri i Lëndës : Intervistimi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 312-1 B 6 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda trajton teknikat bazë të intervistimit. Lënda shpjegon fillimisht rendësinë që mbart intervista për një histori. Më pas, kalohet në hapat e tjerë siç është sigurimi i intervistës, përgatitja e pyetjeve, përgatitja e intervistave për shtyp apo televizion.
Objektivat Në përfundim të kursit, synohet që studentët të kenë marrë konceptet bazë të të intervistuarit. Intervista është burimi bazë i informacionit për çdo histori të trajtuar. Në këtë mënyrë, studentët do të mësojnë se si të konceptojnë një intervistë, marrëdhënien me burimet, përgatitjen e pyetjeve dhe përdorimin e intervistës.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Prezantimi i lendës; Pse intervista?
2Kërkimi para intervistës; Ku të kërkosh për një çështje apo burim të caktuar; Çfarë duhet të kemi parasysh
3Sigurimi i intervistës; Marrëdhënia me njerëzit e PR; Të njohësh të intervistuarin
4Teknikat e intervistimit; Rendësia e të regjistruarit të intervistës; Këndvështrimi i lajmit; Fjalët kyçe
5Të thyesh akullin
6Pyetjet; Përgatitja e pyetjeve
7Intervista për median e printuar
8Provim Gjysmëfinal
9Intervista për broadcast; Rendësia e respektimit të limiteve kohore; Pyetjet dhe përgjigjet
10Intervista përmes telefonit dhe e-mailit
11Privatësia dhe reputacioni
12Menaxhimi i të dhënave të siguruara
13Intervistat “Off the record”
14Përdorimi i burimeve anonime
15Përgatitja për publikim
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët rendësinë e intervistës për trajtimin e tematikave të ndryshme në media;
2Studentët do të mësojnë se si të trajtojnë informacionin e marrë dhe integrimin e tij në një histori.
3Studentët do të jenë të aftë që me formimin e marrë të mund të organizojnë profesionalisht një intervistë në shërbim të historisë që kanë marrë përsipër të trajtojnë;
4Studentët do të aftësohen në organizimin dhe kryerjen e intervistave të zhanreve të ndryshme.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte360
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final80
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final20
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14684
Detyra 300
Gjysmë finale 188
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)