Emri i Lëndës : Hyrje në Marredhenie Nderkombetare
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PIR 102-1 D 6 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kursi i Marrëdhënieve Ndërkombëtare është hartuar për t’i pajisur studentët me një hyrje në studimin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Kursi fokusohet para së gjithash në konceptet dhe perspektivat që secili nga ne mund t’i përdorë për të kuptuar dhe përshkruar sjelljen e shteteve. Kursi synon t’i japë studentëve aftësinë për t’i parë zhvillimet ndërkombëtare nga perspektiva të ndryshme.
Objektivat Te kuptohen qarte teorıte kryesore ne Marredhenıe Nderkombetare Pajisje me njohuri mbi menyren se si bashkepunojne shtetet dhe organizmat e ndryshem nderkombetare Te ndihmoje studentet qe te lexojne, kuptojne dhe analizojne zhvillime te ndryshme me karakter nderkombetar. Te ndihmoje studentet te bejne dallimin mbi politikat “kombetare” dhe ato “nderkombetare”
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje dhe qasjet Teorike të Marrëdhënieve Ndërkombëtare
2Konteksti Historik dhe Konceptet Teorike në Marrëdhëniet Ndërkombëtare
3Lufta e Ftohtë dhe ndarja e Botës, Sfidat e rendit botëror të pas-Luftës së Ftohtë
4Këndvështrime konkurruese; Si të mendojmë teorikisht rreth Marrëdhënieve ndërkombëtare
5Sistemi Ndërkombëtar
6Fuqia, shteti dhe aktorët trans-nacional
7Politika e Jashtme dhe Diplomacia
8Provim Gjysmëfinal
9Individi
10Lufta, konflikti dhe terrorizmi
11Qasja e Paqes
12Siguria dhe Organizatat Ndërkombëtare
13Siguria dhe ligjet ndërkombëtare
14Ekonomia, politika dhe marrëdhëniet ndërkombëtare
15Globalizmi dhe problematikat e tij: Sëmundjet dhe problemet e mjedisit
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri bazë mbi Marrëdhëniet Ndërkombëtare
2Studentët do të jenë të aftë të njohin dhe përdorin sa më mirë burimet e informacionit
3Studentët do të jenë në gjendje të diskutojnë dhe të mbrojnë rëndësinë e sjelljes së shteteve në politikën e jashtme.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14684
Detyra 000
Gjysmë finale 188
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)