Emri i Lëndës : Hyrje në Shkencat Politike
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PLS 101-1 C 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në një bote ku rëndësia e politikës është gjithmonë në rritje, ngrihen natyrshëm shumë pyetje që kërkojnë përgjigje. Në këtë kontekst ky program synon të studiojë cështjt kryesore lidhur me politikën, duke u përpjekur të japim pergjigjet përkatëse.
Objektivat Ky kurs ka për qëllim të informojë studentet për institucionet qeveritare dhe joqeveritare. Gjithashtu gjate këtij kursi studentët do të mësojne se si funksionon politika në ditët e sotme. Në fund të këtij kursi studentët do të jenë të mirinformuar mbi strukturën e politikës dhe politikanëve në kohët modern.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Skenca e Politikës dhe Aktorët Politikë
2Konceptet Bazë në Politikë
3Kultura dhe Ideologjitë në Politkë
4Vlerat në Politkë
5Media dhe opinioni publik
6Sistemet dhe ideologjite; Demokracia
7Shtetet dhe Kombet
8Provim Gjysmëfinal
9Politika dhe Qeverisja
10Partite Politike dhe Fushatat Zgjedhore
11Proceset Legjislative and Ekzekutive
12Proceset Administrative dhe Gjyqësore
13Marredheniet Nderkombetare dhe te Drejtat e Njeriut
14Organizatat Joqeveritare
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të njihen me konceptet baze dhe natyrën e politikës, shtetin dhe qeverinë, bazuar në teoritë moderne të shkencave politike.
2Studentët do të njihen me modelet e politikës dhe sjelljen e aktorëve politikë.
3Studentët do të marrin njohuritë bazë mbi parimet e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të drejtave të njeriut.
4Studentët do të formojnë njohuritë bazë dhe do të përgatiten për studime të mëtejshme të thelluara në shkencat politike.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 100
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)