Emri i Lëndës : Hyrje në Shkencat Politike
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PLS 101-3 C 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në një bote ku rëndësia e politikës është gjithmonë në rritje, ngrihen natyrshëm shumë pyetje që kërkojnë përgjigje. Në këtë kontekst ky program synon të studiojë cështjt kryesore lidhur me politikën, duke u përpjekur të japim pergjigjet përkatëse.
Objektivat Ky kurs ka për qëllim të informojë studentet për institucionet qeveritare dhe joqeveritare. Gjithashtu gjate këtij kursi studentët do të mësojne se si funksionon politika në ditët e sotme. Në fund të këtij kursi studentët do të jenë të mirinformuar mbi strukturën e politikës dhe politikanëve në kohët modern.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Presentation of the syllabus. Explaining the idea of politics
2What is political science?
3Scientific Methods in Politics. (The range of political science: Historical developments)
4Scientific Methods in Politics. (Thinking scientifically about politics)
5Key Concepts in Political Science: Power
6Key Concepts in Political Science: State
7Political Theory: Examining the Ethical Foundations of Politics
8Political Thinkers
9Mid – Term Exam
10Political Ideologies: Liberalism, Conservatorism, Socialism
11Fascism and Nazism
12Feminism, Environmentalism, and Postmodernism
13Comparative Politics 1. Governmental Systems: Democracy and Non-democracy
14Comparative Politics 2. Interest Groups, Political Parties, and Elections
15Comparative Politics 2. Interest Groups, Political Parties, and Elections
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Substantial Knowledge: Upon the successful completion of the PLS 101 students will: a. Understand the field of Political Science as an academic discipline b. Understand the institutions, processes and values that shape politics within and among states c) Understand the major concepts and methodologies used in the study of politics d. Compare and contrast different political and electoral systems
2Critical Thinking: Upon the successful completion of the course students should be able to: a. Think critically for political concepts and political ideologies b. Examine issues in the area of Political Science c. Identify, analyze, and compare the major types of political regimes, party systems, and electoral systems d. Critical thinking and analysis of contemporary political issues and problems.
3Engagement in Politics: Upon the successful completion of the course students should be able to: a. Understand that events around the world effect our everyday lives b. Understand the importance of political participation c. Apply Political science in everyday life d. Understand the importance of active participation in politics
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte115
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 100
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)