Emri i Lëndës : Anglisht e Avancuar I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
EFL 103-2 E 1 5 0 0 5.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs ka si qëllim të zhvillojë aftësitë e të mësuarit të studentëve duke i përfshirë ata në detyra, duke i lënë të punojnë në mënyrë të pavaruar me fjalor apo edhe burime të tjera gjuhësore. Kursi ka si qëllim të zhvillojë aftësitë gjuhësore të studentëve dhe sidomos aftësitë në kuptimin e leximit.
Objektivat Kursi ka për qëllim: - Të zhvillojë aftësitë verbale dhe të lexuarit të studentëve - Të përmirësojë përdorimin e fjalorit duke mësuar strategji gjatë leximit - Të mësojë si të shkruajnë letra, njoftime dhe tregime - Të zhvillojë njohuritë e artikujve leksikore duke përfshirë foljet dhe renditjet e tyre - Të zhvillojë aftësitë e ndërveprimit shoqëror të studentëve nëpërmjet mësimit sesi të nisin një bashkëbisedim dhe si të japin opinione
Programi i Lëndës
JavaTema
1Barrierat, Teater për të shurdhët. Gramatik: too\enough, countable\uncountable nouns
2Gjendje dhe ndjenja: emocione, lumturi Tekste per analizë ‘Happy’
3Të shprehim ndjenjat Gramatik: koha e tashme dhe e tashme e vazhdueshme, Stative Verbs, Të shkruajm një ankese
4Të fitosh para: punë\ profesione, paraja ka rëndësi
5 Të shprehim dhe të pyesim për opinion, të japim shpjegime. Gramatik –ing form, infinitive, ligjërata e drejte e zhdrejtë
6Paisjet e shtëpisë: tekst për të analizuar ‘going underground’ Gramatik: Present Perfect and Present Perfect Continuous
7Jeta moderne, trendet, stilet , tekst për të analizuar ‘Reality show fever’
8Mbiemrat dhe ndajfoljet, Provimi gjysëm final
9Udhëtime- Pushimet ‘Guilty free Holiday’ Gramatik: modal verbs, word formation
10Histori: figurat historike ‘History lesson’ paqe dhe konflikt, Gramatik: format e së shkuarës
11Leksionet: tekst për të analizuar ‘Cyber school’ Të flasim për sistemin arsimor
12Past Modal and word formation, Folur: të pyesim për konfirmim\ shprehim pasiguri.
13Temat për planetin tokë, të shpëtojmë planetin tonë
14Cikli i jetës, zakonet e të ushqyerit, fazat e jetës
15Gramatikë: defining \non defining relative clauses, Përseritje.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë fjalimin e gjatë dhë leksionet dhe të ndjekin linjat e ndërlikuara të argumentit në anglisht.
2Studentët do të jenë në gjendje të lexojnë artikuj të gjuhës angleze dhe tekste në lidhje me temat bashkëkohore në të cilën shkrimtari miraton një këndvështrim të veçantë ose qëndrim.
3Studentët do të jenë në gjendje të marrin pjesë në mënyrë aktive në diskutime akademike në gjuhën angleze, duke paraqitur, përshkrime të qarta të detajuara dhe të mbrojnë një pikëpamje të veçantë duke përshkruar avantazhet dhe disavantazhet e ndryshme.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16580
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 100
Gjysmë finale 188
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 131
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.24
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)