Emri i Lëndës : Elementët e komunikimit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 204-1 A 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Gjatë këtij kursi studentët do të kenë mundësinë të mësojnë dhe të aplikojnë, në jetën e tyre të përditshme, principet a komunikimit ndërpersonal. Mënyra e të shprehurit është e bazuar ne faktorë psikologjik, social, kulturor dhe gjuhësor me anë të cilës ata komunikojnë. Vëmëndje e madhe i është vendosur perceptimit midis njerëzve, dinamikës ndërpersonale, dëgjimit dhe simboleve verbale ose vizuale.
Objektivat Ky kurs kërkon ti japë një kuptim më të gjërë studentëve në komunikim a tyre të përditshëm. Ata do të jenë në gjëndje të përvetësojnë aftësitë e tyre komunikuese personale ose ndërpersonale.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Gjuha si sistem: Modeli Sysorian
2Gjuha dhe të folurit. Projekti semiologjik. Shenjat semiologjike
3Treguesi, shenjat dhe ikona. Themelet konvencionale të shenjës ikonike
4Kodet semiologjike. Anët e vecanta dhe të përgjithshme
5Nje model i përgjithshëm komunikimi
6Përmbajtja dhe marrëdhenia. E thëna si imazh i thënies.Ligjërimi dhe rrëfimi.
7Përberësit e akteve te ligjërimit: Aktet lokucionare, ilokucionare dhe perlokucionare
8Provim Gjysmëfinal
9Çeshtja e vetkuptueshmërise dhe pragmatika inferenciale
10Parimi i bashkpunimit dhe rregullat e bashkebisedimit
11Modeli bashkepunues inferencial, parimi i pertinences, mjeti deduktiv.
12Modelet mendore. Inferenca
13Ligjerimi dhe marrëdhenia shoqërore. Të drejtat, detyrat dhe rolet.
14Fjalet dhe imazhet. Imazhi dhe ëndrra.
15Metaforat dhe metonimit ne media. Zhvendosja dhe ngjeshja.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti njeh parimet me te rendesishme te komunikimit
2Fiton konceptet per interpretimin e fenomenologjive komunikative dhe zoteron principet baze te komunikimit.
3Studenti merr njohuri te plota per fenomenet dhe teorite e komunikimit si dhe per konceptet baze te shenjimit komunikativ.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize110
Projekte00
Projekte semestrale110
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 100
Gjysmë finale 12020
Provimi final 12929
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)