Emri i Lëndës : Hyrje në Analizë Ligjerimi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 301-1 B 5 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Duke nënvijëzuar fjalën “diskurs” jepet ideja se gjuha është strukturuar sipas modelesh (struktura) që shprehjet e njerëzve i ndjekin kur marrin pjesë në fusha të ndryshme të jetës shoqërore, si për shembull “diskursi mjekësor”, diskursi politik” etj. Analiza e diskursit është analiza e këtyre modeleve. Ajo nuk është vetëm një qasje, por një seri qasjesh ndërdisiplinore të cilat mund të përdoren për të hetuar shumë fusha në studime të llojeve të ndryshme. Tre qasje të ndryshme të analizës së diskursit: Teorinë e diskursit të Ernesto Laclau dhe Chantal Mouffe-it; Analizën kritike të diskursit; Psikologjinë discursive jane te pranishme ne kete kurs.
Objektivat Kjo lëndë do të ndihmojë studentët që te kuptojne se: - mënyrat tona të të folurit nuk e reflektojnë në mënyrë neutrale botën tone; - identitetet dhe marrëdhëniet shoqërore luajnë një rol aktiv në krijimin dhe ndryshimin botës; - diskurse të ndryshme, të cilat përfaqësojnë mënyra të veçanta të të folurit mbi dhe të të kuptuarit të botës shoqërore, janë të përfshirë në një luftë konstante me njëri-tjetrin për të zotëruar secili për vete hegjemoninë, që do të thotë të drejtën hegjemone për të fiksuar kuptimet e gjuhës në mënyrën e vet; - përdorimi konkret i një gjuhe mund të ndryshojë diskurset individuale dhe prej andej edhe botën shoqërore dhe kulturore përmes kombinimit të elementëve të marra prej diskursesh të ndryshme; - aksesi ynë tek realiteti ndodh përherë përmes gjuhës. Përmes gjuhës ne krijojmë përfaqësimet e realitetit të cilat nuk janë kurrë vetëm reflektime të realitetit paraekzistues, por kontribuojnë për ta ndërtuar realitetin.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Fusha e analizës së diskursit
2Shenja dhe kodi verbal
3Shenjimi dhe komunikimi
4Struktura e gjuhës dhe diskursi
5Gjuha, diskursi dhe subjekti
6Gjuha, diskursi dhe identiteti
7Roli i diskursit në ndërtimin e botës
8Provim Gjysmëfinal
9Retorika e lashtë dhe neoretorika si diskurs bindes
10Diskursi retorik i bindjes, fjalimet politike, gjygjesore dhe reklamat
11Teoria e diskursit e Laclau dhe Mourfee, Analiza kritike të diskursit; Psikologjia discursive
12Kritika ndaj marksizmit
13Teoria sociale
14Prioriteti i politikes ne teorine e Laclau dhe Mourfee, ne Analizën kritike të diskursit dhe ne Psikologjinë discursive
15Pozicioni i subjektit ne teorine e Laclau dhe Mourfee, ne Analizën kritike të diskursit dhe ne Psikologjinë discursive
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të përvetësojnë njohuri mbi mënyrat e funksionimit të llojeve të ndryshme të diskurseve
2Studentët do të zhvillojnë mendimin kritik mbi rolin e diskursit në ndërtimin dhe ndryshimin e botës shoqërore
3Studentët do të jenë në gjendje të diskutojnë mbi shumësinë e identiteteve diskursive.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)