Emri i Lëndës : Marrëdhënie Publike
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 121-1 B 1 3 0 0 3.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Marrëdhëniet Publike janë pjesë e shkencës të komunikimit. Kjo lëndë do të pasqyrojë këtë pjesë të rëndësishme të komunikimit personal, zyrëtar, politik apo tregtar në shoqërinë tonë. Marrdhëniet Publike (PR) është një nga sektorët më të rëndësishëm të botës ekonomike dhe asaj politike në informimin, ndikimin dhe krijimin e opinionit të gjerë publik.
Objektivat 1-Dhënia e dijeve bazë për marrëdhëniet publike (PR) 2-Shtjellimi i nëndegëve të marrëdhënieve publike 3-Shpjegimi i rëndësisë së PR në jetën tonë të përditshme 4-Komunikim i studentëve me ekspertë të kësaj fushe 5-Ndërgjegjësimi për krijimin e një sektori të PR në Shqipëri
Programi i Lëndës
JavaTema
1 Çfarë janë Marrëdhëniet me Publikun? Historiku dhe përkufizimet kryesore. Prezantimi i literaturës dhe burimeve bazë të lëndës, prezantimi i syllabus dhe mënyrës së vlerësimit
2Plani i Marrëdhënieve Publike- Elementët kyç të planit, analiza e stituatës, përcaktimi i objektivave, strategjia dhe taktikat zbatuese.
3Audienca në Marrëdhëniet Publike- Rëndësia e trajtimit të nevojave dhe kërkesave për secilën kategori të publikut, evoluimi i audiencave.
4Marrëdhëniet Publike dhe Marketingu Mix- Marrëdhëniet Publike dhe funksionet e tjera të marketingut, rëndësia e koordinimit brenda kompanisë.
5Marrëdhëniet me Median – Aplikimi i Marrdhënieve me Publikun në mjetet e komunikimit masiv, Kultivimi dhe ruajtja e marrëdhënieve me median, roli i menaxherit të medias.
6Përgjegjësia Sociale dhe sponsorizimet Sociale – Modelet e përgjegjësisë sociale dhe parimet bazë , përfitimet e përgjegjësisë sociale.
7Krijimi dhe menaxhimi i imazhit- Imazhi perceptimi dhe reputacioni, fuqia e imazhit dhe e markës, imazhi i korporatës dhe studimi i tregut
8Provim Gjysmëfinal
9PR në komunikimin politik dhe institucional – Spin doctors, Marrëdhëniet Publike në fushatat elektorale.
10Etika në Marrëdhëniet me Publikun – Deri në ç’pikë është kufiri i marrdhënieve me publikun? Konteksti kulturor i etikës.
11Marrëdhëniet Publike dhe menaxhimi i krizave- Hapat e nevojshme në menaxhimin e krizave.
12Marrëdhëniet Publike dhe mediat e reja-Komunikimi në Internet dhe Mediat Sociale – Rëndësia e trendit të komunikimit online.
13Zgjedhja e një agjencie Marrëdhëniesh me Publikun- Tregu i Marrëdhënieve Publike, profilet e agjencive.
14Teknikat e Shprehjes dhe Shkrimit në PR – Përgatitja e prezantimeve dhe prezantimi i tyre në publik. Përgatitja e njoftimeve për media. Shkrimi i fjalimeve.
15Matja e efektshmërisë së Marrëdhënieve Publike- Rëndësia e përcaktimit të objektivave.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Kjo lendë do t'i mundësojë studentëve njohuritë bazë mbi marrëdheniet me publikun.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize110
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 100
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11414
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 100
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)