Emri i Lëndës : Filozofi Komunikimi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 203-1 B 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda fokusohet në shpjegimin e përmbajtjes së komunikimit si një veprimtari sociale me rëndësi për individin dhe shoqërinë. Në të zenë vend simbolika dhe kuptimi i kumtit, mënyrat e komunikimit, proceset socializuese, mbikëqyrja argëtimi dhe influencimi i sjelljes njerëzore, etj. Në kurs do veçohet roli i mediave klasike e atyre të reja, i reklamës e i MP, i filmit dhe në përgjithë i kulturës së imazhit etj.
Objektivat Aftësimi i studentëve për analizimin e dukurive mediatike dhe procesin e komunikimit, organizmi i punës në grup, kryerja e sondazheve të pjesëshme, hartimi i mesazheve të qarta dhe përpunimi i feedback-ut të konsumatorëve mediatikë, etj.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Objekti i studimit të filozofisë së komunikimit
2Fjalitë që shprehin përvojë (Kuptimi dhe e vërteta, sipas Bertran Rasell)
3Pikpamja ndërveprulese, sipas Paul Wattzlawick
4Psikologjia e popujve dhe e turmave e Gustav Le Bon-it
5Kërkimi kritik në Kolumbia – Lazarsfeld dhe Merton
6Industria e kulturës sipas Horkheimer dhe Adorno
7Audienca/turmë dhe turma/publik në punimin e Katz dhe Dayan
8Provim Gjysmëfinal
9T’i kuptosh mediat sipas Marshall McLuhan-it
10“Kënaqësia vizuale” në epokën e Tv, kinemasë dhe mediave të reja
11Raporti midis Medias dhe Politikës
12Roli dhe funksionet e komunikimit masiv
13Rrjedhojat sociale të internetit
14Fjala dhe imazhi – formimi i sjelljeve, perceptimeve dhe bindjeve në kushtet aktuale
15Vështirësitë e studimeve mbi komunikimin, Të denatyralizosh komunikimin.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri bazë mbi filozofinë e komunikimit
2Studentët do të jenë të aftë të njohin dhe përdorin sa më mirë burimet e informacionit mbi këtë fushë
3Studentët do të jenë në gjendje të diskutojnë dhe të mbrojnë tema të ndryshme lidhur me filozofinë e komunikimit
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize15
Projekte00
Projekte semestrale110
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 100
Gjysmë finale 11111
Provimi final 11414
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 129
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.16
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)