Emri i Lëndës : Anglisht e Avancuar I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
EFL 103-1 E 1 5 0 0 5.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Silabusi i këtij kursi ka një strukturë që përfshin një gramatikë dhe fjalor për zhvillimin e të dëgjuarit, të folurit, të shkruarit dhe të lexuarit. Për sa i përket leximit do të theksohet kuptimi i tij, njohja e fjalorit dhe leximi më i gjerë. Ky kurs ka si qëllim të zhvillojë aftësitë e të mësuarit të studentëve duke i përfshirë ata në detyra, duke i lënë të punojnë në mënyrë të pavaruar me fjalor apo edhe burime të tjera gjuhësore. Kursi ka si qëllim të zhvillojë aftësitë gjuhësore të studentëve dhe sidomos aftësitë në kuptimin e leximit. Tekstet e këtij kursi do të ndihmojnë studentët të përmirësojnë aftësinë e të kuptuarit në çështje të ndryshme (p.sh shkenca sociale, shkenca natyrore dhe shkencat humane) me metoda të ndryshme të diskursit( p.sh interpretim, tregim dhe argumentim). Tekstet përfshijnë aspekte kulturore të vendeve Anglisht folëse Bashkëkohore duke ndihmuar edukimin ndërkulturor të studentëve. Shkrimi është zhvilluar nëpërmjet studimit më të thellë të strukturës gramatikore dhe praktikës së teknikave të shkrimit të paragrafëve dhe sidomos eseve pesë paragrafëshe. Studentët përmirësojnë aftësinë e tyre në formimin e fjalive të tipeve të ndryshme.
Objektivat Kursi ka për qëllim: - Të zhvillojë aftësitë verbale dhe të lexuarit të studentëve - Të përmirësojë përdorimin e fjalorit duke mësuar strategji gjatë leximit - Të mësojë si të shkruajnë letra, njoftime dhe tregime - Të zhvillojë njohuritë e artikujve leksikore duke përfshirë foljet dhe renditjet e tyre - Të zhvillojë aftësitë e ndërveprimit shoqëror të studentëve nëpërmjet mësimit sesi të nisin një bashkëbisedim dhe si të japin opinione
Programi i Lëndës
JavaTema
1Stili jetesës, Lexim Fjalori: Veshjet, shprehjet me 'Get' Gramatikë: sjellja e zakonshme: used to, would Shkrim: Përshkrimi i njerëzve Libri ushtrimeve
2Energji e lartë, Lexim Fjalori: Muzika, sporti Gramatikë: mënyrat indirekte për të pyetur Emrat foljor dhe paskajorja Libri ushtrimeve. Shkrim
3Një ndryshim për mirë? Lexim Fjalori: Makinat dhe Pajisjet Gjuha: shkalla krahasore, nyja Libri ushtrimeve
4Gati për lexim Përsëritje e gramatikës Test 1
5Një tregim i mirë, Lexim Fjalori: filmat, folja 'Take' Gramatikë: koha e shkuar Shkrim: Një tregim Libri ushtrimeve
6Të bësh detyrën tënde, Lexim Fjalori: parafjalët, bota e punës Gramatikë: Obligim, domosdoshmëri dhe leje Libri ushtrimeve Ushtrime me folje modale
7Marrëdhënie relative, Lexim Fjalori: Përshkrimi i njerëzve; folja 'Have'; foljet frazore Gramatikë: fjalitë përcaktuese dhe jo-përcaktuese Libri ushtrimeve Shkrim. Shkrimi eseve
8Provim gjysmëfinal
9Përsëritje kapitujt 4,5,6, Vlera për para: lexim Fjalori: shopping; folja frazore 'Come'; qytetet dhe fshatrat Gramatikë: koha e kryer; preferencat Libri i ushtrimeve
10Udhëtimi në kohë: Lexim Fjalori: Të udhëtosh, foljet frazore Gramatikë: E ardhmja Libri ushtrimeve, Shkrim Zgjedhje multiple
11Fakt apo trillim: lexim Fjalori: foljet frazore: Give Gramatikë: foljet modale; pyetjet me pjesë fundore (question tags) Libri ushtrimeve, Shkrim Lexim me vende bosh, zgjedhje multiple
12Gati për lexim Shkrimi e-mail-ve Përsëritje e kohëve të foljes Test 2
13Asgjë përveç së vërtetës: lexim Fjalori: foljet frazore Gramatikë: Pësorja Libri ushtrimeve, Shkrim Lexim me vende bosh, zgjedhje multiple
14Cfarë po ndodh në Tokë?: lexim Fjalor:foljet frazore: 'Put'; koha Gramatikë: kushtorja Libri ushtrimeve, shkrim Lexim me vende bosh, zgjedhje multiple
15Përsëritje
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të përdorin gjuhën në mënyrë të rrjedhshme për qëllime akademike, shoqërore dhe profesionale
2Studentët do të tregojnë një aftësi në kuptimin e strukturave gramatikore si: kohët e foljes, foljet modale, formën passive, paskajoren etj.
3Studentët mund të mbajnë shënime të plota e të qarta dhe të vazhdojnë të marrin pjesë nëpër seminare dhe takime
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize220
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final55
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final45
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16580
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 000
Gjysmë finale 188
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 131
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.24
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)