Emri i Lëndës : Raportim Shkrim Lajmi II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 212-1 B 4 3 2 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Raportim Shkrim Lajmi i është një lëndë që thellon studentët në parimet e një tregimi lajmesh dhe çfarë është lajm në vetvete. Studentët do të përvetësojnë mënyrën e ndërtimit të tregimit të lajmeve, ndërtimin e kreut, etj.
Objektivat Kjo lëndë ka për objektiv të t’u japë studentëve informacione të thelluara në fushën e raportimit dhe shkrimit të lajmeve. Në fund të kursit ata do të aftësohen për të raportuar ngjarje të ndryshme për gazetë, revistë, radio dhe televizion.
Programi i Lëndës
JavaTema
1PREZANTIMI I LËNDËS - Përshkrimi - Objektivat - Rezultatet dhe kompetencat
2TË MBULOSH NJË KATEGORI LAJMI - Parime qëpër reporterët që mbulojnë një kategori lajmi - Mbulimi i kategorive të lajmeve lokale më të rëndësishme - Kategoria e lajmit mbi policinë
3LAJMET NGA BIZNESI DHE TREGTIA - Si të raportoni ngjarjet nga biznesi - Ku t’i gjeni ngjarjet nga biznesi
4SPORTET - Mbulimi i kategorisë së sporteve - Mbulimi i garave - Të shkruash për sportin
5RAPORTIMI I SHKENCAVE SOCIALE - Vëzhgimi pjesëmarrës - Studimi sistematik i të dhënave - Sondazhet e opinionit publik
6RAPORTIMI INVESTIGATIV - Procesi - Burimet - Mjete të reja.
7TË SHKRUASH LAJME PËR TRANSMETIM - Kriteri i përzgjedhjes së lajmeve për radio dhe televizion - Të shkruash lajme për radio-televizion - Përgatitja e shkrimit për radio-televizion
8Provim Gjysmëfinal
9TË SHKRUASH PËR WEB-in - Web-i si një formë më vete e medias - Si të shkruajmë për Web-in - Shqetësime ligjore dhe etike
10SI TË SHKRUASH PËR MARRËDHËNIET PUBLIKE - Shkrimi për marrëdhënie publike – përqasje ndryshe. - Shkrimi i njoftimeve për shtyp që tërheqin vëmëndje - Përqasje për të shkruar njoftimet
11LIGJI I MEDIAS - Mbrojtja e burimeve dhe shënimeve - E drejta në gjykata - E drejta e autorit dhe përdorimi i drejtë i saj
12ETIKA - Filozofitë etike - Zgjidhja e problemeve etike - Probleme etike për gazetarët
13RAPORTIM LIVE
14RAPORTIM LIVE
15PREZANTIM I PROJEKTEVE
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të marrin njohuri të thelluara rreth raportimit dhe shkrimit të një kategorie lajmi.
2Studentët do të jenë të aftë të përdorin sa më mirë burimet e informacionit, të ndërtojnë strukturën e një lajmi për gazetë, TV, radio dhe web.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte130
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final30
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final70
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16580
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 100
Gjysmë finale 080
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 118
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.72
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)