Emri i Lëndës : Metodat e Redaktimit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 214-1 B 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda parashikon trajtimin e temave që kanë të bëjnë me shpjegimin e rendësisë që mbart redaktimi për një histori para se ajo të publikohet, mënyrën se si punonjë redaktoret, sigurimin dhe trajtimin e lajmit, marrëdhënien me burimet, qasjen ndaj minoriteteve apo përfshirjen e të gjitha palëve të përfshira në histori.
Objektivat Në përfundim të kursit, synohet që studentët të kenë marrë dijet bazë për redaktimin e një lajmi, i cili fillon që nga konceptimi i tij deri në publikim.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Prezantimi i lendës Pse është e rendësishme që një histori të redaktohet. Si punojnë redaktorët
2Procesi i redaktimit. Strukturat
310 hapa për një histori më të mirë
4Planifikimi.Pamja e nje shkrimi. Shkrimi kritik.Referencat.Zhvillimi i paragrafeve
5Paanshmëria dhe objektiviteti
6Qasja ndaj lajmit. Si të vendosesh çfarë është e rendësishme Reagimi i audiencës
7Kurioziteti.Çfarë do publiku të lexojë? Çfarë mund të publikohet dhe çfarë jo? Perfshirja e burimeve
8Provim Gjysmëfinal
9Të mendosh specifikisht dhe jo në mënyrë të përgjithshme. Detajet
10Të mendosh më gjerë. Zhvillimi i ngjarjes
11Konteksti i lajmit. Backgroundi
12Raportimi mbi çështje të ndjeshme si:Rraca,Feja
13Raportimi ku në qendër janë fëmijet
14Përgatitja e lajmit për publikim .Rikontrolli i fakteve, adresave, të dhënave që janë përfshirë në lajm
15Publication: -Press -Audio/video -Online-Audio/ video-Online
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të jenë të aftë që me dijet e marra të trajtojnë në të gjitha hapat e saj një histori.
2Studentët që ndjekin këtë kurs do ta shikojnë lajmin përtej një raportimi të thjeshtë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 100
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11212
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 126
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.04
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)