Emri i Lëndës : Elementët e komunikimit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 204-1 A 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Gjatë këtij kursi studentët do të kenë mundësinë të mësojnë dhe të aplikojnë, në jetën e tyre të përditshme, principet a komunikimit ndërpersonal. Mënyra e të shprehurit është e bazuar ne faktorë psikologjik, social, kulturor dhe gjuhësor me anë të cilës ata komunikojnë. Vëmëndje e madhe i është vendosur perceptimit midis njerëzve, dinamikës ndërpersonale, dëgjimit dhe simboleve verbale ose vizuale.
Objektivat Ky kurs kërkon ti japë një kuptim më të gjërë studentëve në komunikim a tyre të përditshëm. Ata do të jenë në gjëndje të përvetësojnë aftësitë e tyre komunikuese personale ose ndërpersonale.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në elementet e komunikimit
2Një model i përgjithshëm komunikimi
3Historia dhe konteksti i komunikimit
4Gjuha dhe komunikimi
5Komunikimi verbal
6Komunikimi joverbal
7''Unë'' nuk komunikoj ose komunikimi brenda një grupi
8Provim Gjysmëfinal
9Nga modeli matematik tek antropologjia e komunikimit
10Kulturalizimi i komunikimit
11Sociologjia e profesioneve të komunikimit
12Nga profesionet tek logjika e prodhimit
13Komunikimi, vendi nga duhen analizuar kulturat
14Ndërmjetësi si instancë
15Pluralizimi i komunikimit dhe sociologjia e re e mediave
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti njeh parimet me te rendesishme te komunikimit
2Fiton konceptet per interpretimin e fenomenologjive komunikative dhe zoteron principet baze te komunikimit.
3Studenti merr njohuri te plota per fenomenet dhe teorite e komunikimit si dhe per konceptet baze te shenjimit komunikativ.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale125
Kuize115
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 100
Gjysmë finale 12020
Provimi final 12929
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)