Emri i Lëndës : Hyrje në Shkencat Politike
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PLS 101-2 D 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Prezantimi i silabusit. shpjegimi i idesë së politikës
2Cfarë është shkenca politike?
3Metodat shkencore në politike. (Fusha e shkencave politike: zhvillime historike)
4Metodat shkencore në politikë: (Mendimi në mënyrë shkencore për politikën).
5Konceptet kryesore në shkencat politike: forca
6Konceptet kryesore në shkencat politike: Shteti, Kombi
7Teoria politike: shtjellimi i bazamentit etik të politikës
8Mendimtaret kryesorë politikë
9Provim gjysme final
10Ideologjitë politike: liberalizmi, konservatorizmi, socializmi
11Fashizmi dhe nazismi
12Feminizmi, postmodernizmi dhe mjedisi
13Politikë e krahasuar 1: Sistemet e qeverisjes: demokracia dhe regjimet jo demokratike
14Politikë e krahasuar 2: Grupet e interesit, partitë politike, dhe zgjedhjet
15Politikë e krahasuar 3: Grupet e interesit, partitë politike, dhe zgjedhjet
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Pas përfundimit me sukses të kursit, studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë fushën e shkencave politike si një disiplinë akademike
2Pas përfundimit me sukses të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë institucionet, proceset dhe vlerat që politika formë brenda dhe ndërmjet shteteve
3Pas përfundimit me sukses të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë konceptet kryesore dhe metodologji të përdorura në studimin e politikës
4Pas përfundimit me sukses të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje të krahasojnë dhe sistemet e ndryshme politike dhe zgjedhore
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 115
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final55
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final45
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)